3 Year Anniversary for Youth Centre

On Saturday 17 December 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) celebrated the third anniversary of its Youth Centre.

Over two-hundred and fifty members of the Society participated in the ‘Barbeque Fundraiser’.

To thank financial members for their donations to date, which have exceeded four-hundred thousand dollars, a free BBQ was served on the day.

Other activities organised for the event included the likes of a Jumping Castle, Kids Play Area, Sumo Wrestling and Reptile Show, which as can be expected provided plenty of entertainment for everyone and also helped celebrate the special occasion.

During the course of the day, financial members also enjoyed their time socialising with one another, while children played together both indoors and outdoors at the Youth Centre.

A further six-thousand and one-hundred dollars ($6,100) was donated by members on the day reducing the remainder of the loan for the Youth Centre to less than thirty-thousand dollars.

Along with membership renewals, there were also new financial members that joined the Society on the day.

Alhamdulilah, the event was a great success.

More importantly, since its initial purchase and establishment in 2013, the Youth Centre has become an integral part of our Society, which to the delight of the Executive Committee, has fulfilled the original concept that was envisaged for the facility as an endowment (Wakuf) for our Society that provides Social, Recreational and Educational services to the Society’s financial members and their families in a safe and healthy environment, while also securing the AAIS and ensuring that it can continue its mission for future generations of Albanian Muslims living in Australia.

Finally, I would like to sincerely thank members of the Executive Committee and Women’s Committee for organising the ‘Barbeque Fundraiser’, as well as members of the AAIS Youth Group and other volunteers for helping run the event on the day.

May Allah (swt) reward every financial member for their support and contribution in making the Youth Centre a wonderful success for our Society. Insha-Allah, the Youth Centre will continue to provide Social, Recreational and Educational services to every financial member and their family in a safe and healthy environment for years to come.

VAHID GOGA
President

PËRVJETORI I TRETË QENDRËS RINORE

Të shtunën me 17 Dhjetor 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Islamike (AAIS) festoi përvjetorin e tretë të Qendrës Rinore të saj.

Mbi dy-njëqind e pesëdhjetë anëtarë të Shoqatës morën pjesë në mbledhjen e fondeve ‘Barbeque Fundraiser’.

Si shenjë falënderimi për anëtarët financiar për donacionet e tyre deri më sot, të cilat kanë tejkaluar katër qind mijë dollarë, një BBQ falas është shërbyer në atë ditë.

Aktivitete të tjera të organizuara për këtë ngjarje ishin si: një kala kërcimi për fëmijë, vend lojërash për fëmijë , mundje e versionit Japonez (Sumo) si dhe shfaqje zvarranikësh, e cila siç është pritur ka qenë shumë argëtuese për të gjithë dhe gjithashtu ndihmoi këtë festim të jetë i veçantë.

Gjatë rrjedhës së ditës, anëtarët financiar kanë kaluar kohën e tyre duke shoqëruar me njëri-tjetrin, ndërsa fëmijët kanë luajtur së bashku si brenda dhe jashtë Qendrës Rinore.

Gjithashtu, edhe gjashtë mijë e një njëqind dollarë ($ 6,100) u dhuruan nga anëtarët atë ditë duke reduktuar pjesën e mbetur të kredisë për Qendrën Rinore në më pak se tridhjetë mijë dollarë.

Së bashku me përtëritjen e anëtarësimit, ka pasur edhe anëtarë të rinj financiarë që iu bashkuan Shoqatës në atë ditë.

Elhamdulilah, ngjarja ishte një sukses i madh.

Qka është më me rëndësi, që nga blerja dhe themelimi në vitin 2013, Qendra Rinore është bërë një pjesë integrale e shoqatës sonë, e cila për kënaqësinë e Këshillit Ekzekutiv, ka përmbushur konceptin fillestar që ishte parashikuar për objektin si një Vakuf për shoqatën tonë që ofron shërbime rekreative dhe edukative për anëtarët financiar të shoqatës dhe familjet e tyre në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm shoqëror, ndërsa gjithashtu duke siguruar Shoqatën e AAIS-it dhe për të siguruar se ajo mund të vazhdojë misionin e saj për brezat e ardhshëm të muslimanëve shqiptarë që jetojnë në Australi.

Së fundi, unë do të doja të falënderoj sinqerisht anëtarët e Këshillit Ekzekutiv dhe Këshillin e Grave për organizimin e kësaj ngjarje ‘Barbeque Fundraiser’, si dhe anëtarët e Grupit Rinor të AAIS-it dhe të gjithë vullnetarët e tjerë që ndihmuan këtë ngjarje në këtë ditë.

Allahu (xh.sh) e shpërbleftë çdo anëtar financiar për mbështetjen dhe kontributin e tyre për bërjen e Qendrës Rinore një sukses të mrekullueshëm për Shoqatën tonë. Insha-Allah, Qendra Rinore do të vazhdojë të ofrojë shërbime shoqërore, rekreative dhe edukative për çdo anëtar financiar dhe familjet e tyre në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për vitet që vijnë.

VAHID GOGA
Kryetar

aaisyc_fundraising_fyler_002

3 Year Anniversary for Youth Centre, 5 out of 5 based on 7 ratings.