AAIS Ramadan Program

During Ramadan the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) will be holding Tarawih prayers at 8:00pm. Imam Bekim Hasani will be performing a short talk in Albanian & English each night at 7:30pm.

The AAIS Committee encourages everyone to attend the Tarawih program.

AAIS – Programi për Teravi

Gjatë Ramazanit Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) do të mbajë faljen e Teravive në ora 08:00 në mbrëmje.

Imam Bekim Hasani do të mbajë një ligjëratë të shkurtër në gjuhën Shqipe dhe Angleze çdo natë në 7:30 në mbrëmje (gjysmë ore para faljes së Teravive).

Këshilli i AAIS-it inkurajon të gjithë të marrin pjesë në programin e teravive.

AAIS Ramadan Program, 5 out of 5 based on 1 ratings.