AAIS Youth Centre – Final Payment

Alhamdulilah, on Thursday 13 April 2017, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) completed the final payment towards the loan that was established to assist with the purchase of the Society’s Youth Centre.

The very next day, I had the pleasure of officially announcing the good news to financial members inside the Albanian Mosque during the congregational Friday prayer. Although the announcement was brief, the message was so well received by financial members that their positive reaction also made it difficult to contain my own emotions of happiness, as well as a sense of relief and thankfulness to Allah (swt).

That evening, an overwhelming number of financial members and their families attended the Youth Centre, where the Executive Committee made an additional announcement regarding the accomplishment of closing the loan. Alhamdulilah, after receiving the good news, the joy expressed by financial members carried a wonderful feeling of triumph and success that also generated an amazing atmosphere for the whole evening.

At the end of the Islamic Information Session, which was presented by Imam Bekim Hasani on the topic of ‘Ongoing Charity’, there were many handshakes and hugs between members congratulating one another on settling the Youth Centre loan.

The Youth Centre’s Cafe, which was superbly managed by volunteers, served a delicious menu of assorted gourmet sausages and delicious homemade sweets that many families thoroughly enjoyed.

The Grand Final of the AAIS Indoor Soccer Tournament was hosted in the AAIS Sports and Recreation Area. The exciting match between ‘Rinia FC’ and ‘Shqiponja’ showcased the skills and talent of youth in our community. The high-scoring game provided many highlights with ‘Rinia FC’ winning the final 12 to 7. The organiser of the tournament, Vergim Fejzullai, awarded ‘Player of the Match’ to Brock Memedi, while ‘Best Goal Keeper’ was awarded to Jalil Goga.

In all, it was another great family evening at the Youth Centre that was thoroughly enjoyed by everyone!

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to express our sincere gratitude to financial members for supporting such an ambitious acquisition not previously undertaken by members of our Society since the initial purchase of the AAIS in Carlton North in 1963. The settlement of the Youth Centre is a momentous achievement that encapsulated the collective vision and aspirations of a united community eager to leave a lasting legacy for the emerging generation embodied in our youth and children.

Insha-Allah, this achievement inspires the next generation and the Youth Centre continues to benefit financial members and their families for generations to come. Ameen.

May Allah (swt) reward everyone for their ongoing support of our much loved Society – the AAIS.

VAHID GOGA
President

QENDRA RINORE E AAIS – PAGESA E FUNDIT

Elhamdulilah, të enjten me 13 Prill 2017, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka përfunduar pagesën përfundimtare drejt kredisë që është marr për të ndihmuar me blerjen e Qendrës Rinore të shoqatës.

Ditën tjetër, kam pasur kënaqësinë që zyrtarisht ta shpall lajmin e mirë tek anëtarët financiar brenda xhamisë shqiptare para namazit të xhumasë. Edhe pse njoftimi ishte i shkurtër, mesazhi u prit aq mirë nga anëtarët financiar saqë reagimi i tyre pozitiv gjithashtu bëri të vështirë për të kontrolluar emocionet e mia të lumturisë, si dhe një ndjenjë e qetsimit dhe mirënjohjes ndaj Allahut (xh.sh).

Atë mbrëmje, një numër i madh i anëtarëve financiar dhe familjet e tyre morën pjesë në qendren rinore, ku Këshilli Ekzekutiv bëri një njoftim shtesë në lidhje me realizimin e mbylljes së kredisë. Elhamdulilah, pas marrjes së lajmit të mirë, gëzimi i shprehur nga anëtarët financiar krijoj një ndjenjë të mrekullueshme të triumfit dhe suksesit që ka gjeneruar një atmosferë të mahnitshme për të gjithë mbrëmjen.

Në fund të Sesionit Informativ Islamik, i cili ishte mbajtur nga Imam Bekim Hasani me temën ‘Bamirësia e Vazhdueshme’, ka pasur shumë shtrëngim duarsh dhe përqafime mes anëtarëve duke uruar njëri-tjetrin në pagimin e kredisë së Qendrës Rinore.

Kafeneja e Qendrës Rinore, e cila është menaxhuar në mënyrë madhështore nga vullnetarët, ka shërbyer një meny të shijshme me suxhuk dhe ëmbëlsira të shijshme shtëpie që shumë familje u kënaqen me shijen e tyre.

Finalja e Turnirit të AAIS-it në futboll të vogël ishte mbajtur në pjesën e sporteve të qendres rinore. Ndeshja emocionuese mes ‘Rinia FC’ dhe ‘Shqiponja’ ka treguar aftësitë dhe talentin e të rinjve në komunitetin tonë. Një lojë me shumë gola dhe spektakël përfundoj me fitoren e ‘Rinia FC’ me rezultat 12:7. Organizatori i turneut, Vergim Fejzullai, e shpërblej’ lojtarin e ndeshjes Brock Memedi, ndërsa mbrojtësi më i mirë u zgjedh Xhalil Goga.

Me një fjalë, kjo ishte një tjetër mbrëmje e madhe familjare në Qendrën Rinore që u gëzua plotësisht nga të gjithë!

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë do të doja të shpreh mirënjohjen tonë të sinqertë për anëtarët financiar për mbështetjen e tyre ambicioze të një blerje siç është qendra rinore, një iniciativë që nuk është ndërmarr kurr më parë nga anëtarët e shoqatës sonë që nga blerja fillestare e AAIS-it në veri të Karltonit në vitin 1963. Blerja e qendrës rinore është një arritje e rëndësishëm që tregon vizionin dhe aspiratat e një komuniteti të bashkuar të etur për të lënë një trashëgimi të qëndrueshme për rininë dhe fëmijët tonë.

Insha-Allah, kjo arritje frymëzon brezin e ardhshëm dhe Qendra Rinore vazhdon të jetë e dobishme për anëtarët financiar dhe familjet e tyre për brezat që vijnë. Amin.

E lus Allahun (xh.sh.) të shpërblejë të gjithë për mbështetjen e vazhdueshme të shoqatës tonë shumë të dashur të AAIS-it.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS Youth Centre – Final Payment, 5 out of 5 based on 2 ratings.