AAIS Youth Group: Let’s Go Ice Skating

With winter soon coming to an end, the AAIS Youth Group organised a night of ice skating at the O’Brien Group Arena at Melbourne’s Docklands to embrace the last of these cold winter days.

Despite the cold weather, on Saturday 27 August 2016, the Albanian Muslim youth rugged up and prepared for an exciting evening on the ice.

The night was radiating with positive energy from everyone who attended the event. Between us all, there were some ice skating professionals, and oppositely, there were a few with legs that disagreed with them. But, regardless of the falls and varied talent levels, the youth had a blast and no doubt made some unforgettable memories.

The AAIS Youth Group was pleased to have gathered 40 of the AAIS youth for this enjoyable night.

Insha-Allah, together with your support, we will continue to organise social events to help keep the AAIS youth together.

We look forward to planning more events that aim to provide everyone with a fun experiences, as well as an opportunity to make friendships with Albanian Muslims that will Insha-Allah last a lifetime. To help contribute to our ongoing success, we encourage you to like our ‘AAIS Youth Group’ Facebook page in order to keep updated on our future events.

Samie Balla
AAIS Youth Group

PATINAZH NË AKULL

Dimrit shpejt po i vjen fundi, për këtë arsye Grupi Rinor i AAIS-it organizoi një natë me patinazh në akull në Arena Group O’Brien në Docklands të Melburnit për ti përqafuar këto ditë të fundit të ftohta të dimrit.

Pavarësisht motit të ftohtë, të shtunën më 27 Gusht 2016 të rinjtë musliman shqiptar u përgatitën për një mbrëmje emocionuese në akull.

Nata ishte me plot energji pozitive nga të gjithë ata që morën pjesë në këtë ngjarje. Në mes neve të gjithëve, ka pasur disa profesionistë në patinazh, dhe në anen tjetër, ka pasur disa me këmbë që nuk ishin dakord me ta. Por, pavarësisht nga niveleve të ndryshme të talentit, të rinjtë kishin një dëfrim dhe pa dyshim bënë disa kujtime të paharrueshme.

Grupi Rinor i AAIS-it ishte i kënaqur që kishte mbledhur 40 të rinjë të AAIS-it për këtë natë të këndshme.

Insha-Allah, së bashku me mbështetjen tuaj, ne do të vazhdojmë për të organizuar ngjarje shoqërore për të ndihmuar në mbajtjen e të rinjëve të AAIS-it bashku.

Ne shpresojmë për të planifikuar më shumë ngjarje që kanë për qëllim për të siguruar të gjithë me argëtim, si dhe një mundësi për të bërë miqësi me muslimanët shqiptarë që do të zgjasë gjatë gjithë jetës Insha-Allah. Për të na ndihmuar të kontrubojmë në suksesin tonë të vazhdueshëm, ne ju inkurajojmë që të pëlqeni faqen tonë në Facebook ‘Grupi i të Rinjve të AAIS-it’ për të qenë të informuar mbi ngjarjet tona të ardhshme.

Samie Balla
Grupi Rinor i AAIS-it

AAIS_YouthGroup_IceSkating_Aug2016