Adjourned Annual General Meeting

On Sunday 18 October 2015, the Committee Board of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) conducted its adjourned Annual General Meeting (AGM) in which 60 financial members took part at the AAIS’s Youth Centre.

Following the recitation of a chapter from the Holy Quran by former AAIS Secretary, Hajji Mubareq Risilia, the meeting was officially declared open by AAIS President Vahid Goga.

FINANCIAL REPORT
The ‘Financial Report’ was presented by Treasurer Rami Kulafi and provided a comprehensive account of the Society’s financial dealings during the last financial year. A highlight of the report was the second year of the financial success of the AAIS Youth Centre. AAIS financial members were also very pleased to learn that the Committee managed to also repay a little over $200,000 in two (2) years towards its initial loan of $450,000 for the purchase and set-up of the Youth Centre.

COMMITTEE BOARD REPORT
The ‘Committee Board Report’ was presented by Vahid Goga. This report communicated the initiatives and activities performed, as well as the events organised, by the AAIS Committee and AAIS Women’s Committee over the last 12 months. Some reported highlights were the new AAIS financial membership record of 869, as well as events, such as the launch of the ‘BESA – Exhibition’, the Youth Centre’s 1st Year Anniversary and the ‘Kids Bayram Carnival’.

Following the report by the Committee Board, the floor was open to financial members to raise any questions or concerns.

NOMINATION OF NEW COMMITTEE
As per the AAIS’s Article of Association, after serving on the AAIS Committee Board for the last two (2) years, the Committee Board stood down and vacated their positions. Three financial members, namely, Mubareq Risilia, Idriz Halili and Dashmir Balla oversaw proceedings for the nomination of the new Committee Board.

The newly formed Committee Board consists of the following financial members:

Name – Executive Board Role
Vahid Goga – President
Riza Zeneli – Vice President
Xhynejt Duraku – Secretary
Rami Kulafi – Treasurer
Shpendi Shabani – Treasurer Assistant
Urim Balla – Treasurer Assistant
Abedin Demiri – Committee Member
Ardian Latifi – Committee Member
Bari Nuhiu – Committee Member
Dritan Hajdari – Committee Member
Flakron Qelaj – Committee Member
Liri Dervishi – Committee Member
Veton Kulafi – Committee Member

A special ‘thank you’ to outgoing Committee Members, Asim Kulafi and Valdet Gjoni, for their valuable contribution to our Society. May Allah (swt) reward them both for their time and effort.

The AAIS Committee Board would like to thank all financial members, who attended the AGM and took a vested interest in the future of our Society.

Insha-Allah the newly elected Committee Board will continue to serve our much loved Society and its financial members over the next two (2) year term. Ameen.

URIM BALLA
Committee Member

MBLEDHJA E PËRGJITHSHME VJETORE

Të dielën me 18 Tetor 2015, Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) zhvilloi mbledhjen e saj të shtyrë të Përgjithshme Vjetore (MPV) ku 60 anëtarë financiar morën pjesë në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Pas recitimit të një kapitulli nga Kur’ani i Shenjtë nga ish-Sekretari i AAIS-it, Haxhi Mubarek Risilia, mbledhja u shpall zyrtarisht e hapur nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga.

RAPORTI FINANCIAR
‘Raporti Financiar’ u prezantua nga Arkëtari, Rami Kulafi dhe ai dha një vlerësim gjithëpërfshirës të veprimeve financiare të Shoqatës gjatë vitit të kaluar financiar. Pjesa më interesante e raportit ka qenë viti i dytë i suksesit financiar të Qendrës Rinore të AAIS-it. Anëtarët financiar të AAIS-it ishin gjithashtu shumë të kënaqur për të mësuar se Këshilli ka arritur të paguajë pak më shumë se $200,000 në dy (2) vjet kundrejt kredisë fillestare prej $450,000 për blerjen dhe organizimin e Qendrës Rinore.

RAPORTI I KËSHILLIT
‘Raporti i Këshillit” u prezantua nga Vahid Goga. Ky raport ka komunikuar iniciativat dhe aktivitetet e kryera, si dhe ngjarjet e organizuara nga ana e Këshillit të AAIS-it dhe Këshillit të Grave të AAIS-it gjatë 12 muajve të fundit. Disa nga pikat kryesore të raportuara ishte edhe rekordi i ri anëtarësimit financiar të AAIS me 869 anëtar financiar, si dhe ngjarje, të tilla si ‘Ekspozita BESA’, përvjetori i parë Qendrës Rinore si dhe ‘Karnivali i Fëmijëve për Bajram’.

Pas raportit nga ana e Këshillit, dyshemeja ishte e hapur për anëtarët financiar për të ngritur ndonjë pyetje apo shqetësim.

NOMINIMI I KËSHILLIT TË RI
Sipas Kushtetutës së AAIS-it, pasi Këshilli i AAIS-it ka shërbyer për dy (2) vitet e fundit, Këshilli u largue dhe liroj pozitat e tyre. Tre anëtarë financiar, domethënë, Mubarek Risilia, Idriz Halili dhe Dashmir Balla mbikqyrën procedurat për emërimin e Këshillit të ri.
Këshilli i sapoformuar përbëhet nga anëtarët financiar të mëposhtëm:

Emër – Rol Ekzekutiv i Bordit
Vahid Goga – Kryetar
Riza Zeneli – Nëkryetar
Xhynejt Duraku – Sekretar
Rami Kulafi – Arketar
Shpendi Shabani – Ndihmës Arketar
Urim Balla – Ndihmës Arketar
Abedin Demiri – Anëtar i Këshillit
Ardian Latifi – Anëtar i Këshillit
Bari Nuhiu – Anëtar i Këshillit
Dritan Hajdari – Anëtar i Këshillit
Flakron Qelaj – Anëtar i Këshillit
Liri Dervishi – Anëtar i Këshillit
Veton Kulafi – Anëtar i Këshillit

Një ‘falënderim’ special shkon për anëtarët në largim të Këshillit: Asim Kulafi dhe Valdet Gjoni, për kontributin e tyre të vlefshëm për shoqatën tonë. Lus Allahun (xh.sh) që ti shpërblejë ata të dy për kohën dhe përpjekjet e tyre.

Këshilli i AAIS-it do të doj të falënderoj të gjithë anëtarët financiar, të cilët ndoqën Mabledhjen e Përgjithshme Vjetore dhe treguan interes për të ardhmen e shoqatës tonë.

Insha-Allah Këshilli i sapozgjedhur do të vazhdojë të shërbejë shoqatën tonë shumë të dashur dhe anëtarët e saj financiar mbi mandatit të ardhshëm dy (2) vjeçar. Amin.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

AAIS_AGM_Oct2015_001

AAIS_AGM_Oct2015_002

AAIS_AGM_Oct2015_003

AAIS_AGM_Oct2015_004

AAIS_AGM_Oct2015_005

AAIS_AGM_Oct2015_006

AAIS_AGM_Oct2015_009

AAIS_AGM_Oct2015_011

AAIS_Committee_Board_20Oct2015

Adjourned Annual General Meeting, 5 out of 5 based on 6 ratings.