Adjourned Annual General Meeting

On Sunday 6 September 2015, the Committee Board of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), along with fifty-nine (59) financial members, converged at the AAIS Youth Centre for the Annual General Meeting (AGM).

Unfortunately, due to a deficient number of financial members attending on the day, a quorum could not be achieved to enable the meeting to progress. Pursuant to the Society’s Articles of Association, one eighth of the Society’s financial membership base needs to be in attendance on the day to achieve a quorum.

Although the meeting was not able to be held on the day, the Committee Board had a useful informal discussion with financial members that will be discussed further and more formally at the forthcoming reconvened AGM.

The AGM is an opportunity for financial members to receive valuable information on the financial affairs of the Society, as well as details on the work undertaken by the AAIS during the last financial year. This year’s AGM would have also elected members of the AAIS Committee Board to serve for the next two financial years.

Finally, I would also like to remind those financial members who did not attend the meeting of the importance of not forgoing the opportunity to be an active contributor to the future of our collective Society in the best interest of its financial members and their families.

Details of the reconvened AGM will be communicated to all financial members via post as well as email, SMS and other methods of formal communication within the next fortnight.

SHPENDI SHABANI
Assistant Secretary

SHTYHET MBLEDHJA E PËRGJITHSHME VJETORE

Të dielën me 6 Shtator 2015, Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), së bashku me pesëdhjetë e shtatë (57) anëtarë financiar, u takuan në Qendrën Rinore të AAIS-it për Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore (MPV).

Për fat të keq, për shkak të një numri të mangët të anëtarëve financiar që morën pjesë në atë ditë, kuorumi nuk mundi të arrihet për të mundësuar fillimin e mbledhjes. Në mbështetje të neneve të Kushtetutes së Shoqatës, një e teta e bazës së anëtarësisë financiare të Shoqtës duhet të jetë e pranishme në atë mbledhje për të arritur një kuorum.

Edhe pse mbledhja nuk ishte në gjendje që të mbahet në atë ditë, Këshilli kishte një diskutim joformal të dobishëm me anëtarët financiar që do të diskutohen më tej dhe më zyrtarisht në mbledhjen e ardhshme të përgjithshme (MPV).

Mbledhja e Përgjithshme Vjetore është një mundësi për anëtarët financiar për të marrë informacione të vlefshëme mbi çështjet financiare të Shoqatës, si dhe detaje mbi punën e ndërmarrë nga AAIS-i gjatë vitit të fundit financiar. MPV e këtij viti do të zgjedh edhe anëtarët e Këshillit të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane për të shërbyer për dy vitet e ardhshme financiare.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë do të doja të përfitoj nga ky rast të falënderoj sinqerisht ata anëtarë financiar që morën pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore. Unë do të doja të kujtoj ata anëtarë financiar që nuk morën pjesë në këtë mbledhje të rëndësishme që mos të lëshojnë mundësinë për të qenë kontribues aktiv drejt të ardhmes së shoqatës sonë kolektive në interesin më të mirë të anëtarëve të saj financiar dhe familjeve të tyre.

Detajet e Mbledhjes së Përgjithshme vjetore të sapothirur do të komunikohen të gjithë anëtarëve financiar përmes postës, si dhe email-it, SMS’ave dhe metodave të tjera të komunikimit formal në dy javët e ardhshme.

SHPENDI SHABANI
Ndihmës Arkëtari

 

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_005

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_000

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_001

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_002

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_004

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_007

AAIS_AGM_Adjourned_Sep2015_006

Adjourned Annual General Meeting, 5 out of 5 based on 2 ratings.