Albanian Festival

On Sunday 6 December 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in the annual Albanian Day Festival.

Members of the AAIS Executive Committee arrived at Footscray Park in the morning to set-up the traditional AAIS Stall for the day.

Alhamdulilah, it was a beautiful summer day in Melbourne to mark one of the most important events in Albanian’s history – Independence Day.

As in previous years, the AAIS Stall provided visitors with information about the AAIS, such as ‘Member Service’, as well as Islamic literature for adults and children in both Albanian and English.

There was plenty of food, Albanian cultural music and dance throughout the day.

In the early afternoon, speeches were held by the Mayor of the City of Maribyrnong, Cameron McDonald, as well as a number of Albanian community leaders. AAIS President, Vahid Goga, congratulated everyone on Albanian’s 103rd Year of Independence. In closing, he also encouraged participants to actively support Albanian community based organisations, Religious Societies, Soccer Clubs and Radio Programs, which were established by the early Albanian migrants, so that they can continue to serve and support the new generations of Albanians in preserving their heritage and also make a positive contribution to Australia.

By the end of the day, the AAIS Stall collected twenty-one (23) membership renewals. This helps bring the total number of current AAIS Financial Members to 736, which also includes 22 new Financial Members, for the 2015-2016 financial year.

While some visitors to the AAIS Stall purchased Islamic literature, AAIS volunteers also gave away editions of the Society’s Member Newsletter and also collected donations throughout the day.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the Albanian Community for organising the event and look forward to our Society taking part in next year’s Albanian Day Festival.

ABEDIN DEMIRI
Committee Member

FESTIVALI VJETOR SHQIPTAR

Të dielën me 6 Dhjetor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ‘Festivalin Vjetor Shqiptar’.

Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it shkuan në parkun Footscray në mëngjes për të vendosur tezgën tradicionale të AAIS-it për atë ditë.

Elhamdulilah, kjo ishte një ditë e bukur vere në Melburn për të shënuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë shqiptare – Ditën e Pavarësisë.

Ashtu si në vitet e mëparshme, Tezga e AAIS-it siguroj vizitorët me informacione në lidhje me AAIS-in, të tilla si ‘Shërbime për Anëtarët’, si dhe literaturë Islame për të rritur dhe fëmijë në gjuhën shqipe dhe angleze.

Kishte shumë ushqim, muzikë kulturore shqiptare dhe valle gjatë gjithë ditës.

Në fillim të pasdites, u mbajtën fjalime nga kryetari i Qytetit të Maribyrnong, Cameron McDonald, si dhe një numër i udhëheqësve të komunitetit shqiptarë. Kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, uroi të gjithë për vitin e 103 të Pavarësisë së Shqipërisë. Në mbyllje, ai gjithashtu inkurajoi pjesëmarrësit që të mbështesin në mënyrë aktive organizatat me bazë komunitare shqiptare, shoqatat fetare, klubet e futbollit dhe radio programet, të cilat janë themeluar nga emigrantët e hershëm shqiptar, në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë të shërbejnë dhe mbështesin gjeneratat e reja të shqiptarëve në ruajtjen e trashëgimisë së tyre dhe gjithashtu që të bëjnë një kontribut pozitiv në Australi.

Deri në fund të ditës, Tezga e AAIS-it ka mbledhur njëzet e një (21) ripërtrirje të anëtarësisë. Kjo ndihmon për të sjellë numrin e përgjithshëm të anëtarëve financiar të tanishëm të AAIS-it në 736, që gjithashtu përfshin 22 anëtarë të ri financiar, për vitin financiar 2015-2016.

Derisa disa vizitorë të Tezgës së AAIS-it blenin literaturë Islame, vullnetarët e AAIS-it gjithashtu shpërndanë disa nga botimet e revistës së AAIS-it dhe mbledhën donacione gjatë gjithë ditës.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Komunitetin Shqiptar për organizimin e ngjarjes dhe që shoqata jonë të merr pjesë në Festivalin Vjetor Shqiptar në vitin e ardhshëm.

ABEDIN DEMIRI
Anëtar i Këshillit

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_001

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_008

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_002

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_004

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_007

AAIS_Stall_AlbanianFestival_Dec2015_009

Albanian Festival, 5 out of 5 based on 2 ratings.