Albanian Youth Survivor

On Sunday 30 October 2016, forty members of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) youth made their way to the Youth Centre filled with anticipation and excitement for the night ahead.

Inspired by the T.V Show ‘Survivor,’ the AAIS Youth Group held their very own ‘Survivor’ themed event, but with an Albanian twist!
The atmosphere right from the beginning was phenomenal with the air thick with enthusiasm and camaraderie. The evening kicked off with the handing out of team colours to represent their allegiance.

These challenges set out to test strength, through a tug-a-war contest, determination through a hot pepper eating contest, skill through basketball and soccer penalty shoot-outs, flexibility in the ‘How low can you go?’ Limbo Contest, and bravery in the blindfolded ‘what’s in the box?’ and food tasting challenges.

After the eighth and final round, points were tallied, and Team Yellow were deservingly crowned as the Survivor Champions!

Following the conclusion of Survivor, participants were eager to replenish their energy stores with some freshly made pizza, and the night ended with some casual, but nonetheless, amusing games of volleyball and soccer.

It was nothing short of a memorable and entertaining night overall and we encourage and warmly welcome all AAIS youth to come along and join us at future events.

Lastly, thank you to the AAIS’s Executive Committee and financial members for providing us with a modern and well-facilitated centre where the youth can come together to socialise over a coffee, play sports and hold great events.

IMAN BALLA
AAIS Youth Group

GRUPI RINOR I AAIS-IT- NATA E MBIJETUARIT

Të dielën me 30 Tetor 2016, dyzet të rinjë, anëtarë të Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) shkuan në Qendrën Rinore të mbushur me lumturi dhe eksitim për këtë natë madheshtore.

Frymëzuar nga e emisioni Televiziv ‘Survivor’, Grupi Rinor i AAIS-it mbajti gjarjen e tyre ‘Survivor’, por me prejardhje shqiptare!
Atmosfera që nga fillimi ishte fenomenale me entuziazëm dhe miqësi. Mbrëmja filloi me dorëzimin e ngjyrave të ekipeve për të përfaqësuar grupet e tyre.

Këto sfida u përcaktuan për të provuar forcën, përmes një tërheqje të një litari nga dy grupe kundershtare, një garë përmes ngrënjes së specave djegës, paraqitjen e aftësive nëpërmjet penaltive në futboll dhe gjuatjeve në basketboll, garë fleksibiliti në ‘Sa ulët mund të shkoni, Gara Limbo’, sfida ‘çfarë është në kuti me sy të mbyllur’ dhe sfida e shijimit të ushqimit.

Pas raundit të tetë dhe të fundit, pikët ishin mbledhur, dhe Ekipi i verdh u u emrua kampion i e sfides ‘ Survivor’!

Pas përfundimit të garës, pjesëmarrësit ishin të paduruar për të fituar energjinë e tyre me pica taze, dhe nata përfundoi me disa lojra rastësie, por shumë zbavitëse të volejbollit dhe futbollit.

Ajo ishte asgjë më pak se një natë të paharrueshme dhe zbavitëse në përgjithësi dhe ne inkurajojmë dhe mirëpresim ngrohtësisht të gjithë të rinjtë e AAIS-it që të vijnë së bashku dhe të na bashkohen në ngjarjet e ardhshme.

Së fundi, falënderojmë Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it dhe anëtarët financiar për sigurimin e një qendre moderne dhe të pajisur mirë, ku të rinjtë mund të vijnë së bashku për të bisëduar dhe shoqëruar përmes pirjes së kafeve, të luajnë sport dhe të mbajnë ngjarje të mëdha.

IMAN BALLA
Grupi Rinor i AAIS-it

aais_youth_survivor_oct2016_001

aais_youth_survivor_oct2016_002

aais_youth_survivor_oct2016_003

aais_youth_survivor_oct2016_004

aais_youth_survivor_oct2016_005

aais_youth_survivor_oct2016_006

aais_youth_survivor_oct2016_007

Albanian Youth Survivor, 5 out of 5 based on 5 ratings.