Annual General Meeting

On Sunday 25 September 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) convened its Annual General Meeting (AGM) for Financial Year 2015-2016 at the AAIS Youth Centre.

The AGM was well attended by financial members enabling the meeting to proceed on the day.

The meeting was officially opened by President Vahid Goga, who welcomed financial members to the AGM.

The recitation of the Holy Qur’an was performed by Executive Board member Shpendi Shabani, who subsequently went on to also read through all the formalities of the meeting.

Treasurer Rami Kulafi proceeded to present a very detailed ‘Financial Report’. Alhamdulillah, the figures portrayed a healthy financial position for the AAIS.

The ‘Committee Report’, which was prepared by Secretary Xhynejt Duraku, was presented on the day by Vahid Goga and Rami Kulafi. The presentation highlighted the activities undertaken by the AAIS during the last financial year, along with various achievements and future aspirations for the Society.

During question time, AAIS Financial Members raised matters relating to last year’s Albanian Islamic Calendar, membership policy and strategies for recruitment of new members. The Executive Committee addressed some questions on the day, however it will endeavor to provide a response to other questions raised after further discussions are held between the Executive Committee.

At the close of the meeting, the AAIS Executive Committee encouraged financial members to collect their copy of the latest AAIS Member Newsletter and Islamic Calendar for 2017.

Immediately after the meeting, members of the AAIS Executive Committee stayed back to complete a mailout, so that every financial member may receive their copies of the Newsletter and Calendar via post.

On behalf of the AAIS Executive Committee Board, I would like to sincerely thank all the financial members who attended the AGM and for their valuable feedback and suggestions during the meeting.

XHYNEJT DURAKU
Secretary

TAKIMI I PËRGJITHSHËM VJETOR

Të dielen më 25 shtator të vitit 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) kishte thirrur takimin e saj të përgjithshëm vjetor në Qendrën Rinore të AAIS për vitin finaciar 2015-2016.

Takimi i përgjithshëm vjetor u mbajt nga anëtarët finaciar të cilët me prezencën e tyre mundësuan që mbledhja të mbahet në ditën e përcaktuar.

Takimin zyrtarisht e hapi presidenti Vahid Goga i cili fillimisht u shprehu mirëseardhje anëtarëve financiar në Takimin e përgjithshëm vjetor.

Me të nisur takimi fillimisht u recitua një pjesë nga Kurani i Madhërishëm pikërisht nga anëtari i bordit ekzekutiv Shpend Shabani, i cili më pastaj fillioi të lexoj të gjitha formalitetet të cilat do të realizohen gjatë këtij tubimi.

Arkëtari Rami Kulafi filloi të paraqes “Raportin Finaciar” në mënyrë mjaft të detajuar. Duke iu falënderuar Zotit shifrat përshkruan një gjendje shumë të shëndetshme financiare të AAIS.

Raporti i këshillit ishte përpunuar nga Sekretari i shoqatës Xhunejt Duraku, ndërsa atë ditë u paraqit nga Vahid Goga dhe Rami Kulafi. Prezantimi nënvizoi aktivitetet të cilat u ndërmorën nga AAIS gjatë vitit të fundit finaciar, të shoqëruara me arritjet e ndryshme dhe synimet e ardhshme për shoqatën.

Gjatë periudhës së pyetjeve dhe diskutimeve, anëtarët financiar të AAIS ngritën çështje të cilat ndërlidhen me kalendarin shqiptar islamik të vitit të kaluar, politikat e anëtarsimit si dhe gjetjen e strategjive të ndryshme për thirrur dhe përfshirë anëtarë të ri në shoqatë. Atë ditë këshillit ekzekutiv u janë ngritur edhe një sër pyetjesh, megjithatë do të bëjmë përpjekje të japim përgjigjje për të gjitha çështjet e shturara pas diskutimeve që fillimisht do të mbahen njëherë ndërmjet vet Këshilli ekzekutiv.

Në përfundim të takimit këshilli Ekzekutiv i AAIS nxiti anëtarët finaciar të marrin nga një kopje të buletinit informative të fundit të AAIS dhe kalendarit islamik të vitit 2017.

Menjëherë pas përfundimit të takimit anëtarët e këshillit ekzekutiv të AAIS qëndruan edhe më tej për t’i kompletuar zarfet me qëllim që përmes postës çdo anëtarë financiar të marrë nga një kopje të bulentinit të fundit dhe kalendarit.

Në emër të Bordit të këshillit ekzekutiv të AAIS dëshiroj që sinqerisht t’i falënderoj të gjithë anëtarët finaciar të cilët morrën pjesë në Takimin e përgjithshëm vjetor si dhe njëkohësisht për të gjitha këshillat, mendimet dhe sugjerimet e vlefshme që bënë gjatë këtij tubimi.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

aais_agm_sept2016_001

aais_agm_sept2016_002

aais_agm_sept2016_003

aais_agm_sept2016_005

aais_agm_sept2016_006

Annual General Meeting, 5 out of 5 based on 1 ratings.