Aspiring Leaders – Umrah Tour

On Friday 20 May 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a special information session for financial members at the Youth Centre titled ‘Aspiring Leaders Umrah Tour’.

After a brief welcome and introduction by AAIS Treasurer, Rami Kulafi, the guest speaker for the evening, AAIS Financial Member, Br. Amet Balla, began his presentation by informing everyone about the program, which is offered by Human Appeal International Australia (HAI), and the critera that needed to be met to become a successful candidate for the expedition.

Br. Amet covered his journey to Mecca and Madina, where he completed the Umrah and also shared his insights about what it meant to him to complete the Umrah. He also discussed the visit to refugee camps in Amman, as well as the historical sites of Istanbul and the head office of HAI in Dubai.

His presentation included two short videos and many inspiring photos of his journey.

Alhamdulilah, the feedback from everyone that attended the night was overwhelmingly positive.

On behalf of the Executive Committee, I sincerely thank Br. Amet for his presentation and sharing his experience with everyone at our Society.

If you would like to learn more about the journey, I encourage you to read Br. Amet’s article (page 22) in the 50th Edition of the ‘Light of Islam’.

RAMI KULAFI
Treasurer

Të premten me 20 Maj 2016, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seancë të posaçme informimi për anëtarët financiar në Qendrën Rinore të titulluar ‘Kryerja e Umres, aspirim për liderët’.

Pas një mirëseardhje të shkurtër dhe hyrje nga arkëtari i AAIS-it, Rami Kulafi, folësi i ftuar për mbrëmje, anëtari financiar i AAIS-it, Amet Balla, nisi prezantimin e tij duke i informuar të gjithë në lidhje me programin, që ofrohet nga organizata ‘ Human Appeal International Australia’ (HAI), si dhe kushtet që nevojiten të plotësohen për t’u bërë një kandidat i suksesshëm për këtë vizitë.

Ameti në prezantimin e tij mbuloj udhëtimin e tij për në Mekë dhe Medinë, ku ai përfundoi me umren si dhe ndau njohuritë e tij në lidhje me çfarë rëndësie kishte përfundimi i Umres për te. Ai gjithashtu diskutoi vizitën e tij kampet e refugjatëve në Aman, si dhe vendet historike të Stambollit dhe vizita tek zyra qendrore e HAI në Dubai.

Prezantimi i tij përfshiu dy video të shkurtra dhe shumë fotografi frymëzuese të udhëtimit të tij.

Elhamdulilah, reagime nga të gjithë që morën pjesë në natën ishte jashtëzakonisht pozitive.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv, Unë sinqerisht falënderoj Amet Ballen për prezantimin e tij dhe ndarjen e përvojën së tij me të gjithë në Shoqatën tonë.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë për udhëtimin, unë ju inkurajoj të lexoni artikullin e Ametit që është publikuar në (faqen 22) të edicionit të 50-të të revistes “Drita e Islame”.

RAMI KULAFI
Arkëtar

AAIS_UmrahTour_May2016_001

AAIS_UmrahTour_May2016_002

AAIS_UmrahTour_May2016_003

AAIS_UmrahTour_May2016_004

Aspiring Leaders – Umrah Tour, 5 out of 5 based on 1 ratings.