Basics in First Aid

On Friday 2 December 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a special ‘Information Session’, which was titled ‘Basics in First Aid’, for financial members at the Youth Centre

The ‘hand’s on’ presentation, which was performed by Dr. Mohammed Awad, covered the fundamental aspects of First Aid, namely Airways, Breathing and Compression (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR).

The presentation was delivered in a manner that provided plenty of opportunity for interaction with financial members. Dr. Mohammed Awad also arranged proper equipment for the session, so that participants were provided with an opportunity to practice the technique of CPR.

There were many questions put forward by financial members. It was also very good to learn that several participants had previously completed various levels of First Aid training.

The feedback received from financial members regarding the information session was very positive.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Dr. Mohammed Awad for his presentation and hope that financial members and their families will benefit from the information session.

Finally, a special thank you also to all the financial members, who prepared and donated several traditional Albanian ‘pite’ pastries, which were served from the Youth Centre’s Café, and thoroughly enjoyed by everyone on the same night.

RAMI KULAFI
Treasurer

www.aais.org.au

NJOHURITË THEMELORE TË NDIHMËS SË PARË

Të premten me 2 Dhjetor 2016, Këshilli Ekzekutiv i Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një Sesion të veçantë Informimi, i cili ishte me titull ‘Njohuritë themelore të Ndihmës së Parë’, për anëtarët financiar në Qendrën Rinore.

Prezantimi praktik, i cili është kryer nga Dr Mohammed Awad, mbuloj aspektet themelore të ndihmës së parë, përkatësisht organet e frymarrjes, frymarrja dhe kompresioni (Reanimimi Kardio-Pulmonar- CPR).

Prezantimi u dha në një mënyrë që ka dhënë shumë mundësi për bashkëveprim me anëtarët financiar. Dr Mohammed Awad kishte sjellur pajisjet e duhura për seancën, në mënyrë që pjesëmarrësit të kenë mundësi për të praktikuar teknikën e CPR.

Ka pasur shumë pyetje të vënë përpara nga anëtarët financiar. Ishte gjithashtu shumë mirë për të mësuar se disa pjesëmarrës kishin përfunduar më parë nivele të ndryshme të trajnimit të ndihmës së parë.

Reagimet e marra nga anëtarët financiar në lidhje me këtë sesion informimi ishin shumë pozitive.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj Dr. Mohammed Avad për prezantimin e tij dhe shpresoj se anëtarët financiar dhe familjet e tyre do të përfitojnë nga seancat e informimit.

Së fundi, një falënderim i veçantë për të gjithë anëtarët financiar, që përgatiten dhe dhuruan disa ‘pite’ tradicionale shqiptare të cilat janë shërbyer në Kafenenë e Qendrës Rinore, dhe të gjithë u kënaqën me shijen e tyre në këtë natë.

RAMI KULAFI
Arkëtar

www.aais.org.au

aais_basics_in_first_aid_dec2016_001

aais_basics_in_first_aid_dec2016_002

aais_basics_in_first_aid_dec2016_003

aais_basics_in_first_aid_dec2016_004

aais_basics_in_first_aid_dec2016_005

aais_basics_in_first_aid_dec2016_006

aais_basics_in_first_aid_dec2016_007

aais_basics_in_first_aid_dec2016_009

aais_basicsinfirstaid_oct2016

Basics in First Aid, 5 out of 5 based on 1 ratings.