Bayram Dinner Function

On Sunday 26 July 2015 the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) marked the conclusion of the Holy month of Ramadan with its nineteenth (19th) annual AAIS Bayram Function at ‘The Luxor Function Centre’.

Attended by two hundred (200) members and their families, the evening featured a three course meal, traditional Albanian music, as well as children’s performances.

Once again, the highlight of the evening was the children’s performances that were performed by children of the AAIS Albanian Language and Islamic classes.

The evening also featured an auction of a variety of items graciously donated to our Society by members. The evening was also an opportunity to recognize the volunteer work of seven (7) members, who have each contributed their personal time towards the AAIS Youth Centre since its establishment.

The AAIS Committee Board looks forward to hosting this special event each year as it provides an opportunity for AAIS members to solidify friendships amongst families and celebrate Bayram.

The AAIS Committee would like to sincerely thank everyone who took part in this year’s AAIS Bayram Function and for making it a special event for all.

URIM BALLA
Committee Member

www.aais.org.au

Mbremje Gazmore per Fiter Bajram

Të dielën me 26 Korrik 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) shënoi përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit me Darken Festive të Fiter Bajramit e cila ishe e nëntëmbëdhjeta (19) me radhë në ‘Luxor Function Centre’.

Me dyqind (200) anëtarë pjesëmarrës dhe familjet e tyre, kjo mbrëmje ishte me tre kurse ushqimi, muzikë tradicionale shqiptare, si dhe shfaqje nga fëmijët.

Edhe një herë, pjesa më interesante e mbrëmjes ishte shfaqjet e fëmijëve që janë kryer nga fëmijët e klasave të gjuhës shqipe të AAIS-it dhe fëmijët e klasave Islamike.

Në këtë mbrëmje gjithashtu kishte një ankand të një shumëllojshmëri të artikujve të dhuruara për shoqatën tonë nga anëtarët. Mbrëmja ishte gjithashtu një mundësi për të njohur punën vullnetare të shtatë (7) anëtarëve, të cilët kanë kontribuar kohën e tyre personale drejt Qendrës Rinore të AAIS-it që nga themelimi i saj.

Këshilli i AAIS-it shpreson të mbaj këtë ngjarje të veçantë çdo vit ngase si ajo ofron një mundësi për anëtarët e AAIS-it të forcojnë miqësinë në mes të familjeve si dhe për të festuar Bajramin.

Këshilli i AAIS-it dëshiron të falënderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë në Darken Festive të Bajramit në ketë vit të organizuar nga AAIS dhe që bën këtë natë të veçantë për të gjithë.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

www.aais.org.au

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_2

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_5

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_3

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_4

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_001

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_003

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_005

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_006

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_007

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_008

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_009

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_010

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_011

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_012

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_013

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_014

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_015

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_016

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_017

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_018

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_019

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_020

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_021

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_022

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_023

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_024

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_025

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_026

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_027

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_028

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_029

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_030

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_031

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_032

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_033

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_034

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_036

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_037

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_038

AAIS_BayramDinnerFunction_2015_039

READ MORE | LEXO MË SHUMË

Bayram Dinner Function, 5 out of 5 based on 2 ratings.