BBQ Donated to Benevolence Australia

On Saturday 18 February 2017, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) donated a new BBQ to Benevolence Australia to support the work they perform for new Muslims through events such as the ‘Quarterly Convert Catch-Up’.

Benevolence organise a number of education and social programs, which also includes ‘Convert Care’, that helps to cater for the needs of new Muslims, Muslims reconnecting with their faith, as well as people interested in learning more about the Islamic faith in a safe and non-judgmental environment.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I hope that the new BBQ donated by our Society provides Benevolence with the opportunity to host many more barbecues for the broader Muslim and Australian community in future.

URIM BALLA
Committee Member

NJË SKARË (BBQ) DHURUAR FONDACIONIT ‘BENEVOLENCE AUSTRALIA’

Të shtunën me 18 Shkurt 2017, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dhuroi një skarë (BBQ) të re Fondacionit ‘Benevolence Australia’ për të mbështetur punën që ata kryejnë për muslimanët e rinj, të tilla si ‘Takime Tremujore për Muslimanët e Konvertuar’.

Ky fondacion organizon një numër të programeve arsimore dhe shoqërore, i cili gjithashtu përfshin edhe ‘Kujdesi për të Konvertuarit’, që ndihmon për kujdesjen e nevojave të muslimanëve të rinj, si dhe ndihmon në edukimin e këtyre muslimanëve se si të lidhen me besimin e tyre dhe mëson njerëz të interesuar për të mësuar më shumë rreth besimit Islam në një vend të sigurtë dhe mjedis jo-gjykues.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë shpresoj se Skara (BBQ) e re e dhuruar nga shoqata jonë do jap një mundësi këtij fondacioni për të mbajtur BBQ për komunitetin më të gjerë musliman dhe Australian në të ardhmen.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

BBQ Donated to Benevolence Australia, 5 out of 5 based on 2 ratings.