Benevolence – End of Year Lunch

On Wednesday 9 December 2015, I attended an end of year ‘Thank You’ lunch on behalf of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), which was organised by Benevolence Australia, for the support provided by their associates throughout 2015.

Benevolence Australia is a non-for-profit community organisation that meets the needs of converts to Islam and promoting the true peaceful teachings of Islam in the broader Australian community.

While the AAIS conducts a number of tours for community groups and schools in Victoria, the AAIS Executive Committee partnered with Benevolence Australia in 2009 to facilitate the growing demand for ‘Mosque Tours’ in Australia.

The end of year lunch, which was held at RUMI restaurant on Lygon Street in Brunswick, had a number of representatives from cross-organisational and cultural backgrounds in attendance. During the lunch, Chief Executive of Benevolence Australia, Sr. Saarah Sabbagh, talked about some of Benevolence’s achievements in 2015 and briefly outlined some of their goals for 2016.

After the presentation, guests were provided with an opportunity socialise together over lunch.

On behalf of the AAIS, I sincerely thank Benevolence Australia for their invitation and I hope that our partnership in facilitating ‘Mosque Tours’ for the broader Australian community will continue in future.

VAHID GOGA
President

BAMIRËSIA AUSTRALIA – DREKA E FUNDIT TË VITIT

Të mërkurën me 9 Dhjetor 2015, kam marrë pjesë në një drekë ‘falënderimi’ të fund vitit në emër të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), e cila u organizua nga ‘Benevolance Australia’, për mbështetjen e dhënë nga bashkëpunëtorët e tyre në të gjithë vitin 2015.

Benevolance Australia është një organizatë jo-fitimprurëse komuniteti që plotëson nevojat e të konvertuarve në Islam dhe promovon mësimet e vërteta paqësore të Islamit në komunitetin më të gjerë Australian.

Përderisa AAIS kryen një numër të turneve për grupet e komunitetit dhe shkollave në shtetin e Viktorisë, Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it është partner me këtë organizatë qysh nga viti 2009 për të lehtësuar kërkesën në rritje për ‘vizita të xhamive’ në Australi.

Dreka e fundit të vitit, e cila u mbajt në restorantin Rumi në Lygon Street në Brunswick, ka pasur një numër të përfaqësuesve të pranishëm me prejardhje ndër-organizative dhe kulturore. Gjatë drekës, Kryeshefi Ekzekutiv i ‘Benevolence Australia’, Sara Sabbagh, foli për disa nga arritjet e bamirësisë në vitin 2015 dhe shkurtimisht të përshkruara disa nga qëllimet e tyre për vitin 2016.

Pas prezantimit, mysafirët ishin të siguruar me një mundësi të shoqërohen së bashku gjatë drekës.

Në emër të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj organizatën ‘Benevolence Australia’ për ftesën e tyre dhe unë shpresoj se partneriteti ynë në lehtësimin e ‘Vizitave të Xhamive’ për komunitetin e gjerë Australian do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

VAHID GOGA
Kryetar

Benevolence_Dec2015_001

Benevolence_Dec2015_004

Benevolence_Dec2015_002

Benevolence_Dec2015_006

Benevolence_Dec2015_003

Benevolence_Dec2015_008

Benevolence_Dec2015_009

Benevolence_Dec2015_010

Benevolence_Dec2015_011

Benevolence_Dec2015_012

Benevolence – End of Year Lunch, 5 out of 5 based on 1 ratings.