Blood Drive – Final Group

On Sunday 12 February 2017, the third group of financial members from the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) attended the final day of the AAIS’s ‘Blood Drive’.

Fifteen (15) AAIS members attended the day, which was held at Red Cross Australia’s Blood Donor Centre on Collins St, Melbourne.

In all, a total of forty (40) members from our Society attended the three separate days, which were organised over three consecutive weeks, for this year’s AAIS Blood Drive.

A Blood Donor account for the AAIS has also been established at Red Cross Australia, so members of our Society can donate blood via the account anytime throughout the year.

Due to the success of the AAIS Blood Drive, the AAIS Executive Committee will look at holding the event on an annual basis.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to thank everyone that participated in the event. A special thank you also to Sr. Amina Ymer for helping organise the event.

May Allah (swt) reward all those who participated in this year’s AAIS Blood Drive.

RAMI KULAFI
Secretary

DHËNIA E GJAKUT – GRUPI I FUNDIT

Të dielën me 12 Shkurt 2017, grupi i tretë i anëtarëve financiar nga Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ditën e fundit të ‘Dhënies së Gjakut’ të organizuar nga AAIS.

Pesëmbëdhjetë (15) anëtarë të AAIS-it morën pjesë në këtë ditë, e cila u mbajt në Qendrën e Kryqit të Kuq të Australisë në Collins St, Melburn.

Në përgjithësi, një total prej dyzet (40) anëtarë nga Shoqata jonë morën pjesë në tre ditë të ndryshme, të cilat janë organizuar gjatë tre javëve rresht për këtë vit nga Dhënia e Gjakut të AAIS-it.

Një llogari e donatorëve të gjakut për AAIS është themeluar gjithashtu në Kryqin e Kuq Australian në mënyrë që anëtarët e shoqatës sonë të kenë mundësi të dhurojnë gjak nëpërmjet kësaj llogarie gjatë gjithë vitit.

Për shkak të suksesit të dhënies së gjakut nga anëtarët e AAIS-it, Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it do ta shqyrtoj që ky organizim të mbahet në bazë vjetore.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj të gjithë ata që morën pjesë në këtë ngjarje. Një falënderim i veçantë edhe për Amina Ymeri që ka ndihmuar në organizimin e kësaj ngjarje.

Lus Allahun (xh.sh) të i shpërblejë të gjithë ata që morën pjesë në dhënien e gjakut të këtij viti të organizuar nga AAIS.

Rami Kulafi
Sekretar

Processed with MOLDIV

Blood Drive – Final Group, 5 out of 5 based on 1 ratings.