Blood Drive – Group 1

On Sunday 29 January 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held the first of three group ‘Blood Drives’ through Australian Red Cross.

Thirteen (13) financial members of the AAIS proudly and bravely donated blood to help their fellow Australians in need.

The ‘Blood Drive’ was launched during an Information Session, which was held at the AAIS Youth Centre in December 2016, explaining the great reward placed in Islam on saving human life and how Muslims can achieve this by donating blood.

Many financial members have enrolled to give blood with an approximate total number of thirty (30) donors registering to give blood across three weekends. The remaining two ‘Blood Drives’ will take place in early and mid February 2017.

We are very proud of the AAIS members that have donated blood to date, as well as those that have intentions to donate blood in the coming weeks.

Insha-Allah, everybody that makes a blood donation helps save many lives in the broader Australian community, while also earning great and ongoing rewards from God.

AMINA YMER
AAIS Women’s Committee

DHËNIA E GJAKUT – GRUPI 1

Të dielën me 29 Janar 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti takimin e parë të “Dhënies së Gjakut” nëpërmjet Kryqit të Kuq Australian.

Trembëdhjetë (13) anëtarë financiar të AAIS-it me krenari dhe guxim dhuruan gjak për të ndihmuar shokët e tyre Australianë që kanë nevojë.

‘Dhënia e Gjakut’ është lansuar gjatë një Sesioni të Informimit, i cili u mbajt në Qendrën Rinore të AAIS-it në Dhjetor të vitit 2016, duke shpjeguar shpërblimin e madh që kanë në Islam ata të cilët shpëtojnë jetën e të tjerëve dhe se si muslimanët mund të arrijnë këtë duke dhuruar gjak.

Shumë anëtarë financiar janë regjistruar për të dhënë gjak me një numër përafërsishtë tridhjetë (30) donatorë për të dhënë gjak përgjatë tre fundjavave. Dy ‘Dhëniet e Gjakut’ të mbetura do të zhvillohen në fillim dhe në mes të muajit Shkurt 2017.

Ne jemi shumë krenarë me anëtarët e AAIS-it të cilët kanë dhuruar gjak deri më sot, si dhe ata që kanë vendosur të dhurojnë gjak në javët e ardhshme.

Insha-Allah, të gjithë ata që kanë dhuruar gjak, kontributi i tyre ndihmon të shpëtojë shumë jetë në komunitetin më të gjerë Australian, si dhe gjithashtu duke fituar shpërblime të mëdha dhe të vazhdueshme nga ana e Zotit.

Amina Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

Blood Drive – Group 1, 5 out of 5 based on 2 ratings.