Blood Drive – Group 2

On Sunday 5 February 2017, the second group of Albanian Australian Islamic Society (AAIS) financial members made their way to the Australian Red Cross in Werribee to take part in the ‘Blood Drive’.

There were twelve (12) financial members that attended the day – many donated blood, while others provided some moral support in the noble quest to help save lives of their fellow Australians.

The registration process is fairly brief. After completing a questionnaire, the friendly and trained staff measure your height and weight, before ensuring that donors are both relaxed and comfortable. The actual blood donation takes less than ten (10) minutes and it really is a simple and painless exercise.

We are very proud of the AAIS financial members that have donated blood to date, as well as those that have intentions to donate blood in the last group of the ‘Blood Drive’.

The last date for the ‘Blood Drive’ will be held on Sunday 12 February 2017.

There is a great emphasis and reward placed in Islam on saving human life. Insha-Allah, everybody that makes a blood donation helps save many lives in the broader Australian community, while also earning great and ongoing rewards from God.

XHYNEJT DURAKU
Secretary

DHËNIA E GJAKUT – GRUPI 2

Të dielën me 5 Shkurt 2017, grupi i dytë i anëtarëve financiar të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) kanë udhëtuar për në zyren e Kryqit të Kuq Australian në Werribee për të marrë pjesë në ‘Dhënien e Gjakut’.

Kanë qenë dymbëdhjetë (12) anëtarë financiar që morën pjesë në atë ditë – shumë prej tyre dhuruan gjak, ndërsa të tjerët ishin të i japin përkrahje morale atyre që dhuruan gjak duke përmendur se si gjaku i tyre i dhuruar do të ndihmojë për të shpëtuar jetën e bashkëqytetarëve të tyre Australianë.

Procesi i regjistrimit është mjaft i shkurtër. Pas përfundimit të një pyetësori, stafi miqësor dhe i trajnuar bëjnë matjen e peshës dhe gjatësisë tuaj, para se të sigurohen se donatorët janë të qetë dhe të rehatshëm pwr tw dhuruar gjak. Dhurimi i gjakut aktualisht merr më pak se dhjetë (10) minuta dhe me të vërtetë është një ushtrim i thjeshtë dhe pa dhimbje.

Ne jemi shumë krenarë për anëtarët financiar të AAIS-it që kanë dhuruar gjak deri më sot, si dhe ata që kanë synim për të dhuruar gjak në grupin e fundit të ‘ Dhënies së Gjakut.

Data e fundit për ‘Dhënien e Gjakut’ do të mbahet të dielën me 12 Shkurt 2017.

Dhënia e Gjakit që ka për qëllim shpëtimin e jetës së njeriut ka një shpërblim të madh në Islam. Insha-Allah, të gjithë ata që dhuruan gjak, gjaku i tyre do të ndihmoj të shpëtojë shumë jetë në komunitetin më të gjerë Australian, ndërsa gjithashtu duke fituar shpërblime të mëdha dhe të vazhdueshme nga ana e Zotit.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

Blood Drive – Group 2, 5 out of 5 based on 1 ratings.