Conference: Albanian Identity

On the 103rd Anniversary of Albania’s Independence, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a conference titled ‘Albanian Identity’ for financial members and their families at its Youth Centre on Saturday 28 November 2015.

In the first conference of its kind by the Society, the event, which was moderated by Imam Bekim Hasani, included special guests, such as the Kosova Ambassador, Dr. Sabri Kiqmari, as well as guest speakers, Prof. Erik Lloga and Prof. Allush Abazi.

The purpose of the conference was to reflect on the past migration and settlement, which was experienced by the Albanian community in Australia, while also covering the challenges facing the community in preserving their Albanian identity within a democratic, socially and culturally diverse society.

After a brief introduction by Imam Bekim Hasani and welcoming speech by AAIS President, Vahid Goga, the Ambassador of the Republic of Kosova, Dr. Sabri Kiqmari, addressed AAIS members by highlighting the important work being performed by the AAIS in preserving the Albanian identity, particularly in offering educational programs, such as the Albanian language classes, as well as the numerous social activities and family events that help bring the community together.

The presentation by Prof. Allush Abazi reinforced the importance of families retaining the Albanian language as it is one of the key aspects that will assist future generations of Albanians to preserve their Albanian Muslim identity in Australia.

In his synopsis, the prominent advocate of Multiculturalism, Prof. Erik Shaip Lloga, who also received a Medal of the Order of Australia (OAM) for services to multicultural affairs in 2002, provided a comprehensive definition of identity. He also discussed some of the factors that have shaped the identity of Albanians in the Australian context, such as assimilation, integration, participation and marginalisation.

Prior to the conclusion of the event, AAIS members were provided with an opportunity to also put forward any questions.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone for taking part in this important conference that the AAIS hopes to host again next year.

SHPENDI SHABANI
Committee Member

KONFERENCA: IDENTITETI SHQIPTAR

Në përvjetorin e 103-të të Pavarësisë së Shqipërisë, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një konferencë me titull ’Identiteti Shqiptar’ për anëtarët financiar dhe familjet e tyre në Qendrën Rinore të saj të shtunën me 28 Nëntor 2015.

Në konferencën e parë të këtij lloji nga ana e Shoqatës, kjo ngjarje, e cila u moderua nga Imam Dr. Bekim Hasani, përfshirë mysafirë të veçantë, të tillë si Ambasadori Kosovës Dr. Sabri Kiqmari, si dhe të ftuarit special, Prof. Erik Lloga dhe Prof. Alush Abazi.

Qëllimi i konferencës ishte për të reflektuar mbi të kaluarën e migracionit dhe zgjidhjen, e cila u përjetua nga komuniteti shqiptar në Australi, ndërsa gjithashtu duke mbuluar sfidat me të cilat përballet komuniteti në ruajtjen e identitetit shqiptar në një shoqëri me vlera të ndryshme demokratike, shoqërore dhe kulturore.

Pas një hyrje të shkurtër nga Imam Dr. Bekim Hasani dhe fjalës përshëndetëse të kryetarit të AAIS-it, Vahid Goga, Ambasadori i Republikës së Kosovës, Dr. Sabri Kiqmari i është drejtuar anëtarëve të AAIS-it duke theksuar punën e rëndësishme që është duke u kryer nga AAIS në ruajtjen e identitetit shqiptar, veçanërisht në ofrimin e programeve arsimore, të tilla si klasat e gjuhës shqipe, si dhe aktivitetet e shumta shoqërore dhe ngjarjet familjare që po ndihmojnë në sjelljen e komunitetin së bashku.

Prezantimi nga Prof. Alush Abazi përforcoj rëndësinë e familjes në mbajtjen e gjuhës shqipe ngase ajo është një nga aspektet kryesore që do të ndihmojë brezat e ardhshëm të shqiptarëve në ruajtjen e identitetit të tyre shqiptar mysliman në Australi.

Në përmbledhjen e tij, mbrojtësi i shquar i multikulturalizmit Prof. Erik Lloga i cili gjithashtu mori një Medalje të Urdhrit të Australisë (MUA) në vitin 2002 për shërbime në çështjet multikulturore, dha një përkufizim gjithëpërfshirës të identitetit. Ai gjithashtu diskutoj disa nga faktorët që kanë formuar identitetin e shqiptarëve në kontekstin Australian, të tilla si asimilimi, integrimi, pjesëmarrja dhe margjinalizimi.

Para përfundimit të konferences, anëtarët e AAIS-it kishin mundësi për të vënë përpara ndonjë pyetje.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë për pjesëmarrje në këtë konferencë të cilën AAIS shpreson të mbaj përsëri vitin e ardhshëm.

SHPENDI SHABANI
Anëtar i Këshillit

AAIS_Conference_Nov2015_001

AAIS_Conference_Nov2015_002

AAIS_Conference_Nov2015_003

AAIS_Conference_Nov2015_004

AAIS_Conference_Nov2015_004a

AAIS_Conference_Nov2015_004b

AAIS_Conference_Nov2015_004c

AAIS_Conference_Nov2015_004d

AAIS_Conference_Nov2015_004e

AAIS_Conference_Nov2015_004f

AAIS_Conference_Nov2015_004g

AAIS_Conference_Nov2015_005

Conference: Albanian Identity, 5 out of 5 based on 1 ratings.