Donation to Royal Children’s Hospital

On Friday 14 April 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) conducted its annual collection for the Royal Children’s Hospital (RCH).

The AAIS performed its very first collection for the RCH in 1971 where the congregation raised $49.

As in years of the past, the congregation showed their support for the RCH by helping our Society to raise and donate $3,000.

Insha-Allah, the AAIS’s contribution helps to support all the good work that staff perform at the RCH.

May Allah (swt) reward everyone for their generous donations. Insha-Allah, the AAIS continues its long tradition of supporting the RCH.

RAMI KULAFI
Treasurer

DONACION PËR SPITALIN MBRETËROR TË FËMIJËVE

Të premten me 14 Prill 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka zhvilluar mbledhjen e donacioneve për Spitalin Mbretërore të Fëmijëve (RCH) që bëhet njëherë në vit nga kjo shoqatë.

AAIS ka bërë mbledhjen e saj të parë për këtë spital (RCH) në vitin 1971, ku janë mbledhur $49.

Ashtu si në vitet e kaluara, xhemati ka treguar mbështetjen e tyre për RCH duke ndihmuar shoqatën tonë për të grumbulluar $3,000 dhe këto fonde i janë dhurar këtij spitali.

Insha-Allah, kontributi i AAIS-it ndihmon për të mbështetur të gjithë punën e mirë që stafi e kryen në RCH.

E lus Allahun (xh.sh.) të shpërblejë të gjithë për donacionet e tyre bujare. Insha-Allahu, AAIS vazhdon traditën e saj të gjatë të mbështetjes drejt RCH.

RAMI KULAFI
Arkëtar

Donation to Royal Children’s Hospital, 5 out of 5 based on 2 ratings.