Donation Towards Australian Islamic Centre

On Saturday 5 November 2016, members of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Executive Committee, along with some financial members, traveled to Newport to view work being performed on the construction of the new Australian Islamic Centre (AIC).

Well before any foundations were laid, the planned construction of the AIC created a considerable amount of attention, both nationally and internationally. The interest was sparked by the fact that the architect for the project is Australia’s own internationally acclaimed Glenn Murcutt.

A representative of the AIC’s Committee, Br. Lokman Kurdi, greeted members of the AAIS group and provided everyone with a tour of the large complex.

Although the project is yet to be completed, the amazing architectural work, which has been applied both internally and externally, also gives the contemporary Mosque a wonderful sense of openness and splendid beauty. The design establishes Islamic architecture in a contemporary Australian context and it will be a new landmark building in Australia.

Once the complex is fully completed, it will contain a library, cafe/kitchen and social area (for men and women), as well as an indoor sports area and school.

At the end of the visit, a cheque for $3,000, which was collected by the AAIS during Friday prayers, was donated towards the completion of the Australian Islamic Centre.
On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Br. Lokman Kurdi of the AIC Committee for organising our tour of the wonderful complex.

God-willing (Insha-Allah), the Australian Islamic Centre will serve the Muslim community for generations to come and also help bring people of all faiths together in Australia.

VAHID GOGA
President

DONACION DREJT QENDRES ISLAMIKE AUSTRALIANE

Të shtunën me 5 Nëntor 2016, anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), së bashku me disa anëtarë financiar, udhëtuan për në Newport për të parë punën që po kryhet në ndërtimin e Qendrës së re Islamike Australiane (AIC).

Para se të hodhën themelet, ndërtimi i planifikuar i AIC ka krijuar një sasi të konsiderueshme të vëmendjes, si në nivelin kombëtar po ashtu edhe në ate ndërkombëtar. Interesi u nxit nga fakti se arkitekti i projektit është Glenn Murcutt i cili është Australian dhe i vlerësuar ndërkombëtarisht.

Një përfaqësues i këshillit të kësaj qendre, Lokman Kurdi, përshëndeti anëtarët e grupit të AAIS-it dhe i pajisi të gjithë me një turne të kompleksit të madh.

Edhe pse projekti është ende për t’u përfunduar, puna e mrekullueshme arkitektonike, e cila është zbatuar brenda dhe jashtë vendit, gjithashtu i jep xhamisë një pamje bashkëkohore dhe bukuri të shkëlqyer. Dizajni përcakton arkitekturën Islame në një kontekst bashkëkohor Australian dhe kjo do të jetë një ndërtesë e re historike në Australi.

Pasi kompleksi është përfunduar plotësisht, ajo do të përmbajë një bibliotekë, kafehane / kuzhinë dhe zona shoqërore (për burra dhe gra), si dhe një zonë sportive të brendshme dhe shkollë.

Në fund të vizitës, një çek me $3,000, i cili është mbledhur nga AAIS gjatë faljes së xhumasë, iu dhurua në drejtim të përfundimit të Qendrës Islamike Australiane.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, sinqerisht falënderoj Lokman Kurdi nga këshilli i AIC për organizimin e vizites tonë në këtë kompleks të mrekullueshëm.

Dasht Zoti (Insha-Allah), Qendra Islamike Australiane do t’i shërbejë komunitetit mysliman për brezat që do të vijnë dhe do të ndihmojë për të sjellë njerëzit e të gjitha besimeve së bashku në Australi.

VAHID GOGA
Kryetar

aais_australianislamiccentre_oct2016_002

aais_australianislamiccentre_oct2016_001

Donation Towards Australian Islamic Centre, 5 out of 5 based on 2 ratings.