Friendship Walk

On Sunday 6 November 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) co-hosted the second Jewish Christian Muslim Association (JCMA) ‘Friendship Walk’, which attracted over two-hundred people from the respective community’s of the three ‘Abrahamic faiths’, as well as members of the general public.

The day began in the early afternoon at the St. Peters Eastern Hill Anglican Church where participants were warmly welcomed by JCMA’s President, Rabbi Ralph Genende. The Minister for Multicultural Affairs, Hon. Robin Scott, and Shadow Minister of Multicultural Affairs, Mrs. Inga, Peulich, also held speeches in support of the ‘Friendship Walk’ before a prayer for peace was led by Father Hugh Kempster.

The next stop was the decorative East Melbourne Hebrew Congregation Synagogue. Everyone was welcomed by Rabbi Dovid Gutnick, who provided an interesting talk about the Jewish community that arrived in Melbourne from Europe. A Jewish musician, who was from Morocco, played some traditional Sephardic music. Many participants joined in and danced to a song for ‘Peace’.

The last stop of the ‘Friendship Walk’ was the Albanian Australian Islamic Society. Guests were greeted by AAIS representatives and handed a cold bottle of refreshing water as they entered the Multi-Function Room.

AAIS President, Vahid Goga, officially greeted everyone with the Islamic greeting of peace (“Selamu Alaikum”) before warmly welcoming everyone to the Society. In his opening speech, he communicated the importance the AAIS placed on interfaith dialogue, as well as maintaining respectful relations between people of different faiths – particularly those who the Holy Qur’an referred to as “People of the Book” – and how such teachings are consistent with the teachings of Islam and practice of Prophet Muhammad (pbuh).

Following the speech, the Imam of the AAIS’s Albanian Mosque, Dr. Bekim Hasani, gave a short summary on a number of core beliefs that are shared between the three Abrahamic faiths – Islam, Christianity and Judaism – before ending his talk with a beautiful prayer for guidance and peace.

At the end of all formalities, everyone enjoyed some light refreshments in the AAIS Social Room and also mingled with one another, while some guests toured the AAIS’s Albanian Mosque. During this time, AAIS representatives also received very positive feedback from people who enjoyed visiting an Islamic Centre and Mosque for their first time.

Alhamdulilah, this year’s ‘Friendship Walk’ was another great success, which was also covered by SBS* news, and the AAIS Executive Committee looks forward to co-hosting the ‘Friendship Walk’ again next year.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to sincerely thank JCMA for allowing the AAIS to co-host the event, as well as St. Peters Eastern Hill Anglican Church and East Melbourne
Hebrew Congregation Synagogue for their hospitality on the day.

Finally, a special thank you to all the AAIS volunteers that helped prepare our Society for the event and also made guests feel welcome during their visit to our much loved Society.

RAMI KULAFI
Treasurer

* SBS News report on ‘Friendship Walk’: https://www.youtube.com/watch?v=19Yc18nx1k8&feature=youtu.be

ECJA MIQËSORE

Të dielën me 6 Nëntor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka bashkë-organizuar “Ecjen Miqësore” me Asociacionin Hebre-Krishter-Musliman (JCMA) për të dytën herë me radhë, e cila tërhoqi më shumë se dyqind njerëz nga nga komuniteti I respektuar i tre ‘Feve Abrahamike’, si dhe anëtarët e publikut të përgjithshëm.

Ngjarja filloi në fillim të pasdites në Kishën Lindore Angjelikane St Peter ku pjesëmarrësit u pritën ngrohtësisht nga kryetari i Asociacionit të JCMA-së, Rabin Ralph Genende. Ministri i Punëve të Multikulturalizmit, Hon. Robin Scott si dhe Ministri (shadow) i Punëve të Multikulturalizmit nga radhët e opozitës, znj Inga Peulich, gjithashtu mbajtën fjalime në mbështetje të ‘Ecjes Miqësore’ para se të bëhet një lutje për paqe e cila u drejtua nga Atë Hugh Kempster.

Ndalja tjetër ishte tek Sinagoga Hebreje në lindje të Melburnit. Të gjithë u mirëpritën nga Rabin Dovid Gutnick, i cili tregoj një bisedë interesante për komunitetin Hebre që arriti në Melburn nga Evropa. Një muzikant Hebrej, i cili ishte nga Maroku, ka luajtur disa muzikë tradicionale sefardike. Shumë pjesëmarrës iu bashkuan dhe kërcyen me një këngë për ‘Paqe’.

Ndalja e fundit e ‘Ecjes Miqësore’ ishte tek Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS). Musafirët u përshëndetën nga përfaqësuesit e AAIS-it dhe të gjithëve ju dorëzua nga një shishe me ujë freskues, kur hynë në dhomën shoqërore të AAIS-it.

Kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, zyrtarisht përshëndeti të gjithë me përshëndetjen Islame të paqës (“Es-Selamu Alejkum”) para se të ju urdhëron mirëseardhje të ngrohtë të gjithëve në shoqatë. Në fjalën e hapjes, ai komunikoi rëndësinë që AAIS ka luajtur në dialogun ndërfetar, si dhe në ruajtjen e marrëdhënieve ndërmjet njerëzve të besimeve të ndryshme – veçanërisht ata që Kur’ani i Shenjtë i referohet si “Njerëzit e Librit” – dhe si mësimet e tilla janë në përputhje me mësimet e Islamit dhe praktikës së Profetit Muhamed (as).

Pas fjalimit të kryetarit, Imami i Xhamisë Shqiptare të AAIS-it, Dr. Bekim Hasani, dha një përmbledhje të shkurtër rreth besimeve themelore që janë të përbashkëta në mes të tre besimeve abrahamike – Islamit, Krishterimit dhe Judaizmit – dhe përfundoj bisedën e tij me një lutje të bukur për udhëzim dhe paqe.

Në fund të të gjitha formaliteteve, të gjithë shijuan pak ushqim të lehtë në kuzhinën e AAIS-it dhe u shoqëruan me njëri-tjetrin, ndërsa disa mysafir vizituan xhaminë shqiptare të AAIS-it. Gjatë kësaj kohe, përfaqësuesit e AAIS-it gjithashtu kanë marrë reagime shumë pozitive nga njerëzit që vizituan një qendre Islame dhe një xhami për herë të parë.
Elhamdulilah, ‘Ecja Miqësore’ e këtij viti ishte një tjetër sukses i madh, e cili u transmetua edhe nga lajmet SBS*, dhe Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it shpreson të bashkë-organizon ‘Ecjen Miqësore’ përsëri vitin e ardhshëm.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj sinqerisht asociacionin JCMA që lejuan AAIS-in për të bashkë-organizuar këtë ngjarje, si dhe Kishën Lindore Angjelikane St Peter dhe Sinagogën Hebreje në lindje të Melburnit për mikpritjen e tyre në atë ditë.
Së fundi, një falënderim të veçantë për të gjithë vullnetarët e AAIS-it që ndihmuan në përgatitjen e shoqates tonë për këtë ngjarje dhe bënë të ftuarit të ndjehen të mirëpritur, gjatë vizitës së tyre në shoqatën tonë shumë të dashur.

RAMI KULAFI
Arkëtar

* SBS News report on ‘Friendship Walk’: https://www.youtube.com/watch?v=19Yc18nx1k8&feature=youtu.be

jcma-friendshipwalk-nov2016_00001

jcma-friendshipwalk-nov2016_00002

jcma-friendshipwalk-nov2016_00003

jcma-friendshipwalk-nov2016_00004

jcma-friendshipwalk-nov2016_00005

jcma-friendshipwalk-nov2016_00006

jcma-friendshipwalk-nov2016_00007

jcma-friendshipwalk-nov2016_00008

jcma-friendshipwalk-nov2016_00009

jcma-friendshipwalk-nov2016_00010

jcma-friendshipwalk-nov2016_00011

jcma-friendshipwalk-nov2016_00012

jcma-friendshipwalk-nov2016_00013

jcma-friendshipwalk-nov2016_00014

jcma-friendshipwalk-nov2016_000015

jcma-friendshipwalk-nov2016_000016

jcma-friendshipwalk-nov2016_000017

jcma-friendshipwalk-nov2016_000018

jcma-friendshipwalk-nov2016_000019

jcma-friendshipwalk-nov2016_000020

jcma-friendshipwalk-nov2016_000021

jcma-friendshipwalk-nov2016_000022

jcma-friendshipwalk-nov2016

Friendship Walk, 5 out of 5 based on 5 ratings.