Friendship Walk

On Sunday 11 October 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) co-hosted the very first Jewish Christian Muslim Association (JCMA) ‘Friendship Walk’.

Alhamdulilah, the City of Melbourne was blessed with a beautiful spring day for the ‘Friendship Walk’ and approximately one hundred and fifty people attended the event.

The day began in the early afternoon with a prayer for peace between all people on earth by the local congregation, which was led by Father Hugh Kempster, at the St. Peters Eastern Hill Anglican Church.

The next stop was the decorative East Melbourne Hebrew Congregation Synagogue, which was literally across the road from the Anglican Church, where participants of the ‘Friendship Walk’ were greeted on their entry with the sound of a violin. After listening to an interesting talk on the story of Moses, which drew parallels to the disposition of man in times of affliction, Rabbi Dovid Gutnick and other religious leaders entertained everyone with a traditional Jewish dance.

The last stop of the ‘Friendship Walk’ was the Albanian Australian Islamic Society. The AAIS’s Multi-Purpose Room was filled with guests who arrived from their walk from the City of Melbourne to inner city suburb of Carlton North.

After officially greeting all the guests with the Islamic greeting of peace (‘Selamu Alaikum’) and formally welcoming everyone to our Society, I proceeded with a brief presentation on the history of our Society, as well as some of the educational programs and social events it provides to our community and the broader based community.

Immediately following the presentation, the Imam of the AAIS’s Albanian Mosque, Dr. Bekim Hasani, provided our guests with a talk that communicated the true teaching of the peaceful religion of Islam.

At the end of all formalities, everyone enjoyed some light refreshments in the AAIS Social Room and also mingled with one another, while some guests toured the AAIS’s Albanian Mosque.

The feedback received from many of those who attended the JCMA ‘Friendship Walk’ was very positive.
Alhamdulilah, the ‘Friendship Walk’ was a great success with many who attended benefitting from the experience of meeting and visiting people who congregate at their respective Church, Synogogue and Mosque.

Insha-Allah, our Society will continue to participate and co-host events like the ‘Friendship Walk’ because I strongly believe that such events provide an opportunity for people of differing beliefs to come together and simply learn something about each other’s faith; helping break down stereotypes and any misconceptions that people may carry within themselves; allowing people to build trust and friendships, while at the same time harnessing goodwill amongst the broader Australian community.

On behalf of the AAIS, I would like to sincerely thank JCMA for engaging the AAIS Committee Board to co-collaborate this special event and also thank the St. Peters Eastern Hill Anglican Church and East Melbourne Hebrew Congregation Synagogue for their hospitality on the day.

VAHID GOGA
President

ECJA MIQËSORE

Të dielën me 11 Tetor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka bashkë-organizuar për herë të ‘Ecjen Miqësore’ bashk me Asociacionin Hebrej, Krishterë dhe Musliman (JCMA).

Elhamdulilah, Qyteti i Melburnit ishte bekuar me një ditë të bukur pranvere për ‘Ecjen Miqësore’ me rreth njëqind e pesëdhjetë njerëz që morën pjesë në këtë ngjarje.

Dita filloi në orën dy pasdite me një lutje për paqe për të gjithë njerëzimin në tokë nga At Hugh Kempster, në Kishën Anglikane të Shën Peters në Eastern Hill.

Ndalesa tjetër ishte tek Sinagoga dekorative Hebreje në Lindje të Melburnit, e cila ishte në anën tjetër të rrugës nga Kisha Anglikane, ku pjesëmarrësit e ‘Ecjes Miqësore’ u përshëndetën në hyrjen e tyre në Singagogë me tingujt e një violine. Pas dëgjimit të një bisede interesante rreth historisë së Musaut a.s, i cili bëri një krahasim me njeriun në kohën e fatkeqësisë, Rabini Dovid Gutnick dhe udhëheqësit e tjerë fetarë argëtuan të gjithë me një valle tradicionale Hebreje.

Ndalesa e fundit e ‘Ecjes Miqësore’ ishte tek Shoqata Islamike Shqiptare Australiane. Dhoma Shoqërore e AAIS-it u mbush me të ftuar të cilët kanë ardhur në këmbë nga qyteti i Melburnit në periferi të brendshme të qytetit tek xhamia në Veriun e Karltonit.

Pasi zyrtarisht përshëndetëm të gjithë të ftuarit me përshëndetjen islame të paqes ‘Selamu alejkum’ dhe zyrtarisht mirëpritum të gjithë në shoqatën tonë, unë vazhdova me një prezantim të shkurtër mbi historikun e Shoqatës sonë, si dhe disa prej programeve arsimore dhe ngjarjet shoqërore që shoqata jonë siguron për komunitetin tonë dhe komunitetin me bazë të gjerë.

Menjëherë pas prezantimit, Imami i Xhamisë shqiptare të AAIS-it, Dr. Bekim Hasani, i siguroj mysafirët tanë me një fjalim rreth mësimeve të vërteta të fesë paqësore të Islamit.

Në fund të të gjitha formaliteteve, të gjithë shijuan disa pije të lehta në dhomën shoqërore të AAIS-it dhe patën mundësinë të shoqërohen me njëri-tjetrin, ndërsa disa të tjerë vizituan Xhaminë Shqiptare të AAIS-it.

Reagime shumë pozitive kemi marrë nga shumë prej atyre që morën pjesë në ‘Ecjen Miqësore’ të JCMA.

Elhamdulilah, ‘Ecja Miqësore’ ishte një sukses i madh me shumë njerëz të cilët morën pjesë dhe përfituan nga përvoja e takimit me njëri tjetrin duke vizituar njerëz të cilët mblidhen për adhurim në vendet e tyre të shenjta si në Kishë, Sinagogë dhe Xhami.

Insha-Allah, shoqata jonë do të vazhdojë të marrë pjesë edhe të bashkë-organizoj ngjarje si ‘Ecja Miqësore’ sepse unë besoj fuqimisht se ngjarjet e tilla ofrojnë një mundësi për njerëzit e besimeve të ndryshme që të vijnë së bashku dhe thjesht të mësojnë diçka rreth besimit të njëri-tjetrit; duke ndihmuar në thyerjen e stereotipeve dhe çdo keqkuptimi që njerëzit mund të bartin në vete si dhe për të lejuar njerëzit për të ndërtuar besimin dhe miqësinë, ndërsa në të njëjtën kohë duke shfrytëzuar vullnetin e mirë në mesin e komunitetit të gjerë Australian.

Në emër të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj sinqerisht JCMA për angazhimin e Këshillit të AAIS-it në bashkëpunim dhe organizimin e kësaj ngjarje të veçantë dhe gjithashtu falenderoj Kishën Anglikane të Shën Peters në Eastern Hill dhe Sinagogën dekorative Hebreje në Lindje të Melburnit për mikpritjen e tyre në këtë ditë.

VAHID GOGA
Kryetar

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_001a

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_001b

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_001c

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_001e

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_001f

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002a

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002b

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002c

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002d

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002e

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002f

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002g

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002h

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002i

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_002j

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003a

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003b

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003c

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003d

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003e

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003f

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003g

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003h

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003i

JCMA_FriendshipWalk_Oct2015_003j

AAIS_FriendshipWalk_Oct2015_018c

Friendship Walk, 5 out of 5 based on 4 ratings.