Information Session – Giving Blood

On Friday 30 December 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised an information session for financial members at the Youth Centre titled ‘Giving Blood’.

The presentation, which was delivered by Amina Ymer, provided valuable information about giving blood, while also encouraging financial members to join the Society’s upcoming AAIS ‘Blood Drive’.

Some of the points covered in the presentation are as follows:

– Who can give blood
– How often blood may be donated
– The process of giving blood
– Who benefits from blood donations
– Different types of donations available ie. Plasma, Bone Marrow, etc.

From an Islamic perspective, giving blood is a form of charity simply because it can save lives. In the Holy Quran, Allah (swt) says “…He who saves a life will be as if he had saved the lives of all humankind.” (Al-Ma’idah, 5:32)

Following the presentation, AAIS Financial Member, Safet Muja, who has donated blood twenty-five (25) times, shared his experience with others on giving blood.

At the end of ‘Question and Answer’ time, AAIS President, Vahid Goga, encouraged financial members to come forward and register their names for the AAIS Blood Drive. Alhamdulilah, a total of thirty (30) financial members registered to take part in the event, which will be held in late January and early February, at the Red Cross Donor Centre in Werribee.

For more information on the AAIS Blood Drive, please contact the AAIS Executive Committee via email. Any additional registrations will be accepted, however forms must be submitted to Amina Ymer by the middle of January.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Sr. Amina for her presentation and look forward to a successful AAIS Blood Drive.

SHPENDI SHABANI
Executive Committee

SESION INFORMATIV – DHËNIA E GJAKUT

Të premten me 30 Dhjetor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një sesion informativ për anëtarët financiar në Qendrën Rinore të titulluar ‘Dhënia e Gjakut’.

Prezantimi, i cili u realizua nga Amina Ymeri, kishte informacione të vlefshëm në lidhje me dhënien e gjakut, gjithashtu duke inkurajuar anëtarët financiar për t’u bashkuar iniciatives së ardhshme të AAIS-it për dhënien e gjakut të titulluar ‘Blood Drive’.

Disa nga pikat e përfshira në prezantim janë si më poshtë:

– Kush mund të jap gjak
– Sa shpesh mund të dhurohet gjak
– Procesi i dhënies së gjakut
– Kush përfiton nga dhurimet e gjakut
– Llojet e ndryshme të donacioneve në dispozicion dmth. Plasma, Palcë të Eshtëave, etj.

Nga pikëpamja Islame, dhënia e gjakut është një formë e bamirësisë (sadakasë) thjesht sepse ajo mund të shpëtojë jetë njerëzish. Në Kuranin e Shenjtë, Allahu (xh.sh) thotë: “… Ai që shpëton një jetë do të jetë sikur të kishte shpëtuar jetën e gjithë njerëzimit.” (El-Maide:32).

Pas prezantimit, anëtari financiar i AAIS-it, Safet Muja, i cili ka dhuruar gjak njëzet e pesë (25) herë, ndau përvojën e tij me të tjerët në lidhje me dhënien e gjakut.

Në fund të kohes së ‘pyetje dhe përgjigje’, kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, inkurajoi anëtarët financiar për të regjistruar emrat e tyre për iniciativen e AAIS-it ‘Blood Drive’. Elhamdulilah, një total prej tridhjetë (30) anëtarë financiar janë regjistruar për të marrë pjesë në këtë ngjarje, e cila do të mbahet në fund të Janarit dhe në fillim të Shkurtit, në Qendrën e Kryqit të Kuq në Werribee.

Për më shumë informacione mbi Blood Drive të AAIS-it, ju lutem kontaktoni Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it përmes emailit. Çdo regjistrim shtesë do të pranohet, por format duhet të dorëzohen tek Amina Ymeri deri në mes të Janarit.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj Aminen për prezantimin e saj dhe shpresojmë që kjo iniciativë nga AAIS për dhënien e gjakut të jetë e suksesshme.

SHPENDI SHABANI
Këshilli Ekzekutiv

REGISTRAION FORM | REGJESTRIMIInformation Session – Giving Blood, 5 out of 5 based on 7 ratings.