Info Session: Managing Neck & Back Pain

On Friday 6 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a special Information Session for its members at the Youth Centre that was titled ‘Managing Neck and Back Pain’.

The topic for the Information Session must have created some interest in the AAIS community because the upstairs Education and Learning Area was full with financial members.

After a brief welcome and introduction by AAIS President, Vahid Goga, the guest speaker for the night, Dr. Mohammed Awad, began his presentation by talking about the serious impact that neck or back pain can have on a person’s life.

In his presentation, Dr. Awad covered some of the main causes of both neck and back pain, the associated problems with bad posture, while also providing the audience with information on how to best treat acute neck and back pain at home.

Prior to the conclusion of his presentation, Dr. Awad covered some very important points on how best to manage back and neck pain. He also encouraged AAIS members to begin exercising ‘core’ muscles that help support the spine.

During question time, Dr. Awad answered several interesting queries about medical treatments and procedure used by doctors to relieve different types of causes to neck and back pain.

The feedback from members who attended the night was very positive.

On behalf of the AAIS Committee Board, I sincerely thank Dr. Mohammed Awad for his presentation and I look forward to having him perform another AAIS Information Session in the very near future..

RIZA ZENELLI
Vice President

MENAXHIMI I DHIMBJES SË QAFËS DHE SHPINËS

Të premten me 6 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seancë të posaçme informative për anëtarët e saj në Qendrën Rinore që ishte titulluar ‘Menaxhimi i Dhimbjes së Qafës dhe Shpinës’.

Tema për Sesionin Informativ kishte krijuar interes në komunitetin e AAIS-it sepse hapsira e dedikuar për Arsim në Qendrën Rinore ishte plot me anëtarë financiar.

Pas një mikpritje të shkurtër dhe hyrje nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, i ftuar për këtë natë, Dr Mohammed Avad, nisi prezantimin e tij duke folur në lidhje me ndikimin e rëndë që dhimbja e qafës dhe shpinës mund të ketë në jetën e një personi.

Në prezantimin e tij, Dr. Avad mbuloj disa nga shkaqet/arsyet kryesore që shkaktojnë dhimbjen e qafës dhe shpinës, problemet që lidhen me mënyren e mbajtjes së trupit, si dhe gjithashtu duke siguruar publikun me informata se si duhet trajtuar dhimbjet e qafës dhe të shpinës në shtëpi.

Para përfundimit të prezantimit të tij, Dr. Avad mbuloj disa pika shumë të rëndësishme në mënyrën më të mirë se si duhet menaxhuar dhimbja e qafës dhe shpinës. Ai gjithashtu inkurajoi anëtarët e AAIS-it që të fillojnë të ushtrojnë muskujt ‘bazë’ që ndihmojnë mbështesin e boshtit kurrizor.

Gjatë kohës së pyetjeve, Dr. Avad u përgjigj disa pyetje interesante rreth trajtimeve mjekësore dhe procedura të përdorura nga mjekët për të lehtësuar disa nga llojet e ndryshme të shkaqeve të dhimbjes së qafës dhe shpinës.

Reagimet që morëm nga anëtarët ishin shumë pozitive.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Dr. Mohammed Avad për prezantimin e tij dhe unë shpresoj që ta kemi atë prap një tjetër Sesion Informiativ në AAIS në një të ardhme shumë të afërt.

RIZA ZENELLI
Nën Kryetari

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_000

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_001

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_002

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_003

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_004

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_005

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_006

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_007

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_008

AAIS_BackNeckPain_Nov2015_009

AAIS_BackNeckPain_Nov2015

Info Session: Managing Neck & Back Pain, 5 out of 5 based on 4 ratings.