Information Session: Care With Me

On Friday 14th August 2015, the Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised an Information Session for its financial members by a non for profit organisation called ‘Care With Me’.

Care With Me is an organisation that works in collaboration with government bodies, non-government organisations, community service organisations and other agencies to provide CARE for all children, young people and families involved in Out-Of-Home-Care, such as foster care and community care.

Mohamed Elmasri, who works for Care With Me, spoke to AAIS Members and their families about the importance of supporting organisations such as Care With Me. He also spoke about the need for more Muslim families to offer assistance with foster care and respite care.

For more information about Care With Me, please go to their website:
http://www.cwme.org.au

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank Mohamed Elmasri for providing AAIS members and their families with information on the good work being performed in the community by Care With Me.

RAMI KULAFI
AAIS Committee Board

Sesioni Informativ i AAIS-it: Kujdes Me Mua

Të premten me 14 Gusht 2015, Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një Sesion Informativ për anëtarët e saj nga një organizatë jo-fitimprurëse e quajtur ‘Kujdes Me Mua’.

Kujdes me mua, është një organizatë që punon në bashkëpunim me organet e pushtetit, organizatat jo-qeveritare, organizatat e shërbimit të komunitetit dhe agjencive të tjera për të siguruar KUJDES për të gjithë fëmijët, të rinjtë dhe familjet e përfshira në kujdesin për të pastrehit, si kujdestar dhe kujdesin e komunitetit.

Mohamed Elmasri, i cili punon për Kujdesin me Mua, foli para anëtarëve të AAIS-it dhe familjeve të tyre për rëndësinë e organizatave mbështetëse të tilla si Kujdesi me Mua. Ai gjithashtu foli për nevojën e më shumë familjeve muslimane për të ofruar ndihmë me përkujdesje dhe birësim dhe kujdes të përkohshme.

Për më shumë informacion në lidhje me Kujdesin me Mua, ju lutem shkoni në faqen e tyre:

http://www.cwme.org.au

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Mohamed Elmasri për sigurimin e anëtarëve të AAIS-it dhe familjeve të tyre me informacion mbi punën e mirë e cila është duke u kryer në komunitet me organizaten Kujdes me Mua.

Rami Kulafi
Anëtar i Këshillit

AAIS_CWM_2015_002

AAIS_CWM_2015_001

Information Session: Care With Me, 5 out of 5 based on 1 ratings.