Information Session: Causes of Cancer

On Friday 13 May 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a special information session for financial members at the Youth Centre titled ‘Causes of Cancer’.

The topic selected for the Information Session created a lot of interest because the upstairs Educational Area was full of AAIS financial members and their families.

After a brief welcome and introduction by AAIS President, Vahid Goga, the guest speaker for the evening, Dr. Mohammed Awad, began his presentation by talking about the increasing number of people in Australia that are affected by cancer.

Dr. Awad explained what is cancer and some of the known causes of cancer. He also went on to cover the four most common causes of cancer among men and women before providing everyone with information on some preventative steps that people can take to limit the chances of developing cancer.

In closing, Dr. Awad also provided information about the different types of screening that is available, as well as personal checks that can be performed at home, to detect the possible growth of cancer. Prior to ending his presentation, Dr. Awad encouraged AAIS members to see their local General Practitioner for regular health checks.

Due to the numerous questions raised at question time, the Information Session ran for an extra half an hour.

Alhamdulilah, the feedback from everyone that attended the night – both young and old – was overwhelmingly positive.

On behalf of the Executive Committee, I sincerely thank Dr. Mohammed Awad for his presentation and look forward to having him back again at the AAIS Youth Centre.

URIM BALLA
Committee Member

SESION INFORMATIV: SHKAQET e KANCERIT

Të premten me 13 Maj 2016, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seancë të posaçme informimi për anëtarët financiar në Qendrën Rinore me titull ‘Shkaqet e Kancerit’.

Tema e zgjedhur për këtë sesion informativ kishte krijuar një interes shumë të madh dhe si rezultat zona edukative sipër ishte plot me anëtarë financiar të AAIS-it dhe familjet e tyre.

Pas një mikpritje të shkurtër dhe hyrje nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, folësi i ftuar për mbrëmje, Dr. Mohammed Awad, nisi prezantimin e tij duke folur për rritjen e numrit të njerëzve në Australi që janë të prekur nga kanceri.

Dr. Awad shpjegoi se çfarë është kanceri dhe disa nga shkaqet e njohura të kancerit. Ai gjithashtu mbuloj katër shkaqet më të zakonshme të kancerit në mesin e burrave dhe grave para se t’i informoj të gjithë me informacione mbi disa hapa parandalues që njerëzit mund të marrin për të kufizuar mundësitë e zhvillimit të kancerit.

Në mbyllje, Dr. Awad gjithashtu ka dhënë informacione në lidhje me llojet e ndryshme të ekzaminimeve që jane në dispozicion, si dhe kontrollave personale që mund të kryhen në shtëpi, për të zbuluar rritjen e mundshëm të kancerit. Para përfundimit të prezantimit të tij, Dr. Awad inkurajoi anëtarët e AAIS-it për tu konsultuar me doktorët tyre të përgjithshëm lokal për kontrolle të rregullta shëndetësore.

Për shkak të pyetjeve të shumta të ngritura në kohën pyetje, sesioni Informativ u zgjat për një gjysmë ore më shumë.

Elhamdulilah, reagimet nga të gjithë që morën pjesë në këtë natë – të rinj dhe të vjetër – ishte jashtëzakonisht pozitiv.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv, Unë sinqerisht falënderoj Dr. Mohammed Awad për prezantimin e tij dhe shpresojmë për të pasur atë përsëri në Qendrën Rinore të AAIS-it.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

‪#‎albanianaustralianislamicsociety‬ ‪#‎aais‬ ‪#‎albanianmosque‬ ‪#‎albanianmuslims‬ ‪#‎aaisyouthcentre‬

AAIS_CausesOfCancer_May2016_001

AAIS_CausesOfCancer_May2016_002

AAIS_CausesOfCancer_May2016_003

AAIS_CausesOfCancer_May2016_004

AAIS_CausesOfCancer_May2016_005

AAIS_CausesOfCancer_May2016_006

AAIS_CausesOfCancer_May2016_007

AAIS_CausesOfCancer_May2016_008

AAIS_CausesOfCancer_May2016_009

AAIS_CausesOfCancer_May2016_010

AAIS_CausesOfCancer_May2016_011

AAIS_CausesOfCancer_May2016_012

AAIS_CausesOfCancer_May2016_013

AAIS_CausesOfCancer_May2016_014

AAIS_CausesOfCancer_May2016_015

AAIS_CausesOfCancer_May2016