Information Session: Olympic Wrestler Ali Abdo

On Friday 7 August 2015, the Committee Board of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) invited special guest Ali Abdo, who is a three (3) time Olympic wrestler, to give AAIS members and our youth a perspective on something quite interesting and unique.

Ali, who is a practicing Muslim of Lebanese background, talked about what it was like growing up as a young Muslim in Australia and also being involved in sports at the highest competitive level. He also touched on the discipline required to compete at the Olympic level – something which only a select few are able to achieve.

Ali’s father was also a wrestler, as was his brother, so wrestling was something that also ran in his family.

Another interesting fact was that Ali is also a certified Osteopath and applies his trade to other athletes and assists them in sports related injuries.

Ali also spoke of how practicing Islam enabled him to stay focused and grounded during his efforts to represent Australia at the Olympics.

I am sure those who were present on the evening would agree that the talk provided by Ali Abdo was very interesting and it was an absolute pleasure to have him talk to AAIS members at our Youth Centre.

On behalf of the AAIS Committee, I would like to sincerely thank Ali Abdo for his time and welcome him back again to our Society in the near future.

XHYNEJT DURAKU
Committee Member

Sesion Informativ me Mundësin Olimpik Ali Abdo

Të premten me 7 Gusht 2015, Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) kishte një mysafir special Ali Abdo, i cili është tri (3) herë mundës olimpik, për ti dhënë anëtarëve të AAIS-it dhe të rinjëve tanë një perspektivë mbi diçka mjaft interesante dhe unike.

Aliu, i cili është një mysliman praktikant me prejardhje libaneze, foli për atë që si ishte jeta të rritesh si një mysliman i ri në Australi dhe gjithashtu të jesh i përfshirë në sporte në nivelin më të lartë konkurrues. Ai gjithashtu foli për disiplinën e nevojshme për të konkurruar në nivel olimpik, diçka që vetëm disa të zgjedhur janë në gjendje për të arritur.

Babai i Aliut ishte gjithashtu një mundës (wrestler), siç ishte vëllai i tij, kështu që mundja ishte diçka që u zhvillua në familjen e tij.

Një tjetër fakt interesant ishte se Aliu është gjithashtu një terapist (osteopath) i certifikuar dhe praktikon profesionin e tij tek atletë të tjerë dhe i ndihmon ata në lëndimet e lidhura me sport.

Aliu gjithashtu foli se si praktikimi i fesë Islame e ka ndihmuar atë për të qëndruar i fokusuar gjatë përpjekjeve të tij për të përfaqësuar Australinë në Olimpiadë.

Unë jam i sigurt se ata që ishin të pranishëm në këtë mbrëmje do të pranonin se fjalimi i dhënë nga Ali Abdo ishte shumë interesant dhe kjo ishte një kënaqësi absolute që e kishim atë si mysafir për ti ligjeruar anëtarëve të AAIS-it në Qendrën tonë Rinore.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj sinqerisht Ali Abdo për kohën e tij dhe e mirëpresum përsëri në Shoqatën tonë në një të ardhme të afërt.

XHYNEJT DURAKU
Anëtar i Këshillit

AAIS_Ali_Abdo_2015_001

AAIS_Ali_Abdo_2015_002