Responsible Investment & Superannuation

On Friday 27 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a special Information Session for its financial members at the AAIS Youth Centre on ‘Superannuation & Responsible Investments’.

The guest speaker for the night, Mr. Sokol Sallka, introduced himself, as well as some of his colleagues from First Guardian Super, prior to presenting the company’s responsible investment services that are ‘Ethically Sound’ and also fully ‘Sharia Compliant’.

In his presentation, Sokol discussed the various aspects of superannuation in Australia. He also stated some of the benefits First Guardian can offer AAIS Financial Members as well as the Society.

Members were then provided with an opportunity for questions and answers before the session was concluded.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank all the representatives from First Guardian for their presentation.

RAMI KULAFI
Treasurer

TRUSTI PENSIONAL & PËRGJEGJËSIA E INVESTIMEVE

Të premten me 27 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seancë të posaçme informative për anëtarët e saj financiar në Qendrën Rinore të AAIS-it rreth “Trustit Pensional & Përgjegjësia e Investimeve “.

I ftuari special për këtë natë ishte, Sokol Sallka/Selimaj, prezantoi veten, si dhe disa nga kolegët e tij nga kompania e tij “ First Guardian Super”, para prezantimit të përgjegjësive të kompanisë për investime që janë ‘ plotësisht etike’ dhe gjithashtu plotësisht në ‘përputhje me Sheriatin/Ligjin Islam’.

Në prezantimin e tij, Sokoli diskutoj aspekte të ndryshme të Trustit Pensional në Australi. Ai gjithashtu theksoi disa nga përfitimet që kjo kompani ‘First Guardian Super’ mund të ofrojë për anëtarët financiar të AAIS-it.

Pas prezantimit, anëtarëve iu ofrua mundësia për pyetje dhe përgjigje para se seanca të mbyllet.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë përfaqësuesit nga kokmpania ‘First Guardian Super’ për prezantimin e tyre.

RAMI KULAFI
Arkëtar

AAIS_IslamicInvestment_Nov2015_000

AAIS_IslamicInvestment_Nov2015_001

AAIS_IslamicInvestment_Nov2015_002

AAIS_IslamicInvestment_Nov2015_003

AAIS_IslamicInvestment_Nov2015_004

AAIS_FisrtGuardian_001

Responsible Investment & Superannuation, 5 out of 5 based on 1 ratings.