ISRA Information Session

On Friday 9 October 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its weekly Information Session at the Youth Centre.

As is consistent with the weekly AAIS information sessions, there was a modest attendance by financial members and their families, who came to learn about the topic for the evening titled: ‘The Importance of Seeking Knowledge’.

During the presentation, Imam Bekim Hasani highlighted the importance of attaining both Islamic knowledge and secular knowledge, as well as the importance of implementing that knowledge within our daily life. He also communicated the need to pursue knowledge throughout the various stages of our life and not to be discouraged by our age. The significance and value attributed to reading was also highlighted and encouraged. Interestingly, “Read” was also the first command through revelation to be communicated to our beloved Prophet (PBUH).

The next presenter organised for the evening was from the Islamic Sciences and Research Academy (ISRA). Sr. Zuleyha Keskin, who works as a lecturer at ISRA, provided AAIS financial members with some information on the Islamic courses offered by the institution, which also operates in association with Charles Stuart University.

During her presentation, Sr. Zuleyha Keskin discussed the courses and curriculum offered by ISRA, which focus on Classical Islamic Studies and Classical Arabic, and are available in an undergraduate and post graduate qualification. Avenues of attaining admittance to these courses was also discussed during which she confirmed the availability of the courses to secondary students (post year 10) and mature adults regardless of age, provided that they meet entry eligibility criteria.

In response to queries raised by AAIS financial members, Sr. Zuleyha confirmed the modes in which the courses could be undertaken. This included onsite attendance at their Melbourne campus and via distance education. Anyone interest in these courses can access information via the following website: www.isra.org.au or www.islamic.net.au.

Following the conclusion of the presentations members of the AAIS Committee Board invited Sr. Zuleyha and her husband to enjoy a coffee and some sweets.

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank Sr. Zuleyha Keskin for making herself available to attend our organisation and for her presentation that evening.

SHPENDI SHABANI
AAIS Assistant Treasurer

SESIONI INFORMATIV ISRA

Të premten me 9 Tetor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti sesionin e saj informativ javor në Qendrën Rinore.

Ashtu si gjithëherë në sesionet informmative javore të AAIS-it, ka pasur një pjesëmarrje modeste nga anëtarët financiar me familjet e tyre, të cilët erdhën për të mësuar në lidhje me temën e asaj mbrëmje me titull: ‘Rëndësia e kërkimit të diturisë’.

Gjatë prezantimit, Imam Bekim Hasani theksoi rëndësinë e arritjes së njohurive islame si dhe njohurive laike, si dhe rëndësinë e zbatimit të atyre njohurive në jetën tonë të përditshme. Ai gjithashtu komunikoi nevojën për të ndjekur dijen gjatë fazave të ndryshme të jetës sonë dhe mos të dekurajohemi nga mosha jonë. Rëndësia dhe vlera e leximit u theksua dhe inkurajohet gjithashtu. Interesante të theksohet se, “Lexo”, ishte gjithashtu urdhri dhe ajeti i parë përmes shpalljes që ju komunikua Profetit tonë të dashur (a.s).

Prezantuesi i ardhshëm që ishte organizuar për këtë mbrëmje ishte nga Akademia e Shkencave dhe Kërkimeve Islame (ISRA). Zuleyha Keskin, e cili punon si ligjeruese në ISRA. Ajo siguroj anëtarët financiar të AAIS-it me disa informacione mbi kurset islamike të ofruara nga ky institucion, i cili gjithashtu vepron në bashkëpunim me Universitetin Charles Stuart.

Gjatë prezantimit të saj, Zuleyha Keskin diskutoj kurse dhe kurrikula të ofruara nga ISRA, të cilat fokusohen në studimet klasike islame dhe arabe, dhe janë në dispozicion në kualifikimin universitar dhe pasuniversitar. Është diskutuar edhe rrugët e arritjes së pranimit të këtyre kurseve dhe ajo ka konfirmuar disponueshmërinë e kurseve për studentët të cilët kanë kryer shkollën e mesme (pas vitit 10 shkollor) si dhe për të rritur, pavarësisht nga mosha, me kusht që ata të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë për pranim.

Në përgjigje të pyetjeve të ngritura nga anëtarët financiar të AAIS-it, Zuleyha konfirmoj mënyrat në të cilat mund të ndërmerren kurset. Kjo përfshinte pjesëmarrjen në kampusin e tyre në Melburn ose nëpërmjet edukimit në distancë. Të interesuarit në këto kurse mund të vizitojnë faqet e internetit dhe të mësojnë më shumë rreth programve www.isra.org.au ose www.islamic.net.au.

Pas përfundimit të prezantimit, anëtarët e Këshillit të AAIS-it ftuan Zuleyha dhe burrin e saj për të shijuar një kafe dhe disa ëmbëlsira.

Në emër të Këshillit të AAIS-it unë sinqerisht falënderoj Zuleyha Keskin që gjeti kohë për të marrë pjesë në organizatën tonë dhe për prezantimin e saj në atë mbrëmje.

SHPENDI SHABANI
Ndihmës Arkëtari i AAIS-it

image

image

image

image

ISRA Information Session, 5 out of 5 based on 2 ratings.