Kid’s Educational Program

Saturday 4 February 2017, marked the beginning of the first term of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) ‘Kid’s Educational Program’.

Alhamdulilah, forty (40) children participated in the educational day, while parents enjoyed coffee, sweets and some social time in the AAIS Youth Centre’s cafe.

Both the Islamic and Albanian language classes, which operate at the Youth Centre every Saturday, are a free service offered to all financial members.

This year, a new curriculum was adopted to better assist children with learning about Islam and the Albanian language.

The kid’s Islamic and Albanian language classes are a very important educational service provided by our Society to financial members, which not only provide students with an opportunity to make new friends, but also integral in helping the generations of children from Albanian Muslim migrant families to preserve their Albanian Muslim identity.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I encourage every financial member to enrol their children – both boys and girls – in our Society’s Islamic and Albanian language classes.

VAHID GOGA
President

PROGRAMI EDUKATIV I FËMIJËVE

Të shtunën me 4 Shkurt 2017 shënoi fillimi i semestrit të parë të ‘Programit Arsimor për Fëmijë’ i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS).

Elhamdulilah, dyzet (40) fëmijë morën pjesë në ditën e parë të edukimit, kurse prindërit shijuan kafe, ëmbëlsira dhe pak kohë shoqërore në kafenenë e Qendrës Rinore të AAIS-it.

Të dy klasat, ajo Islamike dhe e gjuhës shqipe, të cilat veprojnë në Qendrën Rinore çdo të shtunë, janë një shërbim falas i ofruar për të gjithë anëtarët financiar.

Këtë vit, një program i ri u miratua për të ndihmuar fëmijët më mirë në mësimin e Islamit dhe gjuhës shqipe.

Klasat Islamike dhe të gjuhës Shqipe për fëmijë janë një shërbim shumë i rëndësishëm edukativ dhënë nga Shoqata jonë për anëtarët financiar të cilat jo vetëm që ofrojnë nxënësve një mundësi për të bërë miq të rinj, por qka është më me rëndësi ju ndihmon gjeneratave të reja nga familjet emigrante myslimane shqiptare për të ruajtur identitetin e tyre shqiptar musliman.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë inkurajoj çdo anëtar financiar për të regjistruar fëmijët e tyre – djem dhe vajza – në klasat islamike dhe të gjuhës shqipe të shoqatës tonë.

VAHID GOGA
Kryetar

Kid’s Educational Program, 5 out of 5 based on 2 ratings.