Kid’s Play Group 2016

On Tuesday 2 February 2016, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) ran the first ‘Kid’s Playgroup’ session for 2016.

The Kid’s Play Group provided mothers and children a great opportunity to catch up after the long summer holiday break. It was delightful to see that some of the babies have now started to crawl, while others have started to walk. What was even more exciting was seeing the children interact with one another.

The children really enjoy the weekly songs and nursery rhymes. There is a lot of laughter and smiles as we sing the ‘Selam Song’ and play with the colourful parachute.

The AAIS Women’s Committee recently introduced a new segment to the Kid’s Play Group called ‘Get to Know Me’. In this segment children learn something new about one another every week. Children are also enjoying story time as well as the free-play period.

The Kid’s Play Group’, which is held every Tuesday from 10:00am to 12:00pm, is a free service that is provided to all AAIS financial members.

For any further information on the Kid’s Play Group, please contact the AAIS.

YASMINE YMER
Women’s Committee

GRUP LOJRASH PËR FËMIJË 2016

Të martën me 2 Shkurt të vitit 2016, Këshilli i Grave i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) zhvilloj seancën e parë ‘Grup Lojrash për Fëmijë’ për vitin 2016.

Grupi i Lojrave për Fëmijë ka dhënë nënave dhe fëmijëve një mundësi të madhe për tu shoqëruar pas pushimit të gjatë veror. Ishte knaqësi për të parë se disa nga foshnjat kanë filluar të zvarriten, ndërsa të tjerët kanë filluar të ecin. Ajo që ishte edhe më emocionuese ishte duke parë fëmijët duke u shoqëruar me njëri-tjetrin.

Fëmijët me të vërtetë po kënaqen me këngët javore dhe vjersha. Kishte shumë të qeshura dhe buzëqeshje kur këndonim “Këngën Selam” dhe duke luajtur parashutë ngjyra.

Këshilli i Grave të AAIS paraqiti kohëve të fundit një segment të ri për Grupin e Lojrave për Fëmijë të quajtur “Të njihemi më mirë”. Në këtë segment fëmijët mësojnë diçka të re në lidhje me njëri-tjetrin çdo javë. Fëmijët janë gjithashtu duke u kënaqur edhe me kohën e tregimeve, si dhe periudhën e lojërave të lira.

Ky grup, i cili mbahet çdo të martë nga ora 10:00 në 12:00 (mesditë), është një shërbim falas që ofrohet për të gjithë anëtarët financiar të AAIS-it.

Për çdo informacion të mëtejshëm mbi këtë grup, ju lutem kontaktoni shoqatën e AAIS-it.

JASMINE YMER
Këshilli i Grave

AAIS_KidsPlayGroup_2016_002

AAIS_KidsPlayGroup_2016_001

AAIS_KidsPlayGroup_2016_003

AAIS_KidsPlayGroup_2016_005