Kid’s Albanian Language & Islamic Classes

The first term of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Kid’s Albanian Language and Islamic Classes began on Saturday 6 February 2016.

Alhamdulilah, both classes were well attended and it was also good to see a number of new kids participate in the educational programs.

While children were in class, parents enjoyed coffee, tea and some social time in the Youth Centre’s cafe.

Children also enjoyed the recreational period by playing games in the AAIS Youth Centre’s sports area.

I strongly encourage all AAIS financial members to enroll their children in both classes, so that the next generation of Albanian Muslim children may continue to learn about their faith and how to communicate in Albanian.

Insha-Allah, every child that attends the classes will benefit from the AAIS’s educational programs.

VAHID GOGA
President

KLASAT E GJUHËS SHQIPE & ISLAMIKE PËR FËMIJË

Termi i parë i klasave Shqipe dhe Islamike tw shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) filluan të shtunën me 6 Shkurt 2016.

Elhamdulilah, dy klasat u ndoqën nga një numër i madh i studentve dhe kjo ishte gjithashtu e mirë për të parë një numër të fëmijëve të rinj që marrin pjesë në programet arsimore.

Përderisa fëmijët ishin në klasë, prindërit shijuan kafe, çaj dhe kishin kohë sociale në kafenenë e Qendrës Rinore.

Fëmijët gjithashtu gëzuan periudhën rekreative duke luajtur lojra në fushat sportive të Qendrës Rinore të AAIS-it.

Unë inkurajoj fuqimisht të gjithë anëtarët financiar të AAIS-it të regjistrojnë fëmijët e tyre në të dy klasat, në mënyrë që brezi i ardhshëm i fëmijëve muslimanë shqiptarë mund të vazhdojë për të mësuar në lidhje me besimin e tyre dhe se si të komunikojnë në gjuhën shqipe.

Insha-Allah, çdo fëmijë që merr pjesë në klasa do të përfitoj nga programet arsimore të AAIS-it.

VAHID GOGA
Kryerar

AAIS_AlbanianLangaugeClass_Jan2016_001

AAIS_IslamcClass_Jan2016_001

AAIS_EducationalPrograms_Flyer2016_VG

Kid’s Albanian Language & Islamic Classes, 5 out of 5 based on 2 ratings.