Kurban Bayram | Eid Al Adha | Kurban Barjami

As-Selamu Alaikum | Peace be with you

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Committee Board would like to inform its respected members of the Holy Day of Kurban Bayram (EID-AL-ADHA) 2016.

The details are as follows:

KURBAN
• Kurban this year is $130 per Kurban
• The AAIS will be forwarding all funds collected to Human Appeal International (HAI) where Kurban’s will be distributed across several Muslim countries in need (including Albanian ancestral lands)
• Kurban payments can be made at the AAIS on Bayram Day or online at www.humanappeal.org.au

BAYRAM
• Kurban Bayram will be on Monday 12 September 2016
• Morning prayer (FAJR) will be held at 6:00am
• Bayram prayer will be held at 8:00am

On behalf of the Executive Committee Board, I would like to wish all our members and their families a happy Kurban Bayram.

XHYNEJT DURAKU
Secretary

IMPORTANT NOTE: Please ensure to park your vehicle correctly and obey parking signs at all times when visiting the AAIS.

KurbanBayram_Flyer

Es-Selamu Alaikum | Paqja qoftë me ju

Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron ti informojë anëtarët e saj për ditën e Kurban Bajramit (EID-AL-ADHA) 2016.

Detaje janë si më poshtë:

KURBANI
• Kurbani këtë vit është $130 për Kurban
• AAIS do ti dërgojë fondet e mbledhura tek Human Appeal International (HAI) ku prej kësaj organizate do të bëhet distribucioni/ shpërndarja nëpër disa shtete muslimane që kanë nevojë për ndihmë (Përfshirë edhe trojet e lashta shqiptare)
• Pagesat për kurban mund të bëhen tek AAIS në ditën e Kurban Bajramit ose drejt në veb-adresën www.humanappeal.org.au

BAJRAMI
• Kurban Bajrami do të mbahet në ditën e Hënë me 12 Shtator 2016
• Falja e mëngjesit (FAXHRI) do të mbahet në ora 6:30 të mëngjesit
• Kurse Falja e Bajramit do të mbahet në ora 8:00 të mëngjesit

Në emër të Këshillit Ekzekutive të AAIS-it, unë ju dëshiroj të gjithë anëtarëve dhe familjeve të tyre gëzuar Kurban Bajramin.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

SHËNIM I RËNDËSISHËM: Ju lutemi parkoni makinën tuaj në mënyrë korrekte dhe përmbahuni shenjave të parkimit në çdo kohë kur vizitoni AAIS.