Launch of Sanad Foundation

On Saturday 25 March 2017, the Albanian Australian Islamic Society(AAIS) hosted the launch of the ‘Sanad Foundation’.

The Sanad Foundation is a non-profit organisation that endeavours to build a connection between the Australian Muslim Community and its Islamic heritage.

The Sanad Foundation will operate projects, which seek to meet the educational and intellectual challenges facing Muslims in contemporary Australia, by funding and developing local Islamic scholars, specialists and thinkers.

The event was attended by approximatelyseventy (70) people, which also includedseveral key speakers, and concluded with guests mingling after Maghreb prayer in the AAIS Social Room.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I wish the Sanad foundation every success.

For further details on the Sanad Foundation, please visit www.sanad.org.au

URIM BALLA
AAIS Executive Committee

HAPJA E FONDACIONIT SANAD

Të shtunën me 25 Mars 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Islamike (AAIS) organizoi hapjen e ‘Fondacionit SANAD’.

Fondacioni Sanad është një organizatë jo-fitimprurëse që përpiqet për të ndërtuar një lidhje midis Komunitetit Musliman Australian dhe trashëgimisë së saj Islame.

Fondacioni Sanad do të drejtoj projekte, të cilat kërkojnë për të përmbushur sfidat arsimore dhe intelektuale të cilat përballen muslimanët në Australinë bashkëkohore, duke financuar dhe edukuar dijetarë musliman lokal, specialistë dhe mendimtarë.

Veprimtaria u ndoq nga afërsisht shtatëdhjetë (70) njerëz, e cila gjithashtu ka përfshirë disa folës kyç, dhe përfundoi me të ftuarit duke u shoqëruar me njeri tjetrin pas namazit të Akshamit në dhomën shoqërore të AAIS-it.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë i dëshiroj Fondacionit SANAD çdo sukses.

Për detaje të mëtejshme rreth fondacionit SANAD, ju lutem vizitoni: www.sanad.org.au

Urim Balla
Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it