Light of Islam – 50th Edition

Alhamdulilah, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) has successfully published its 50th edition of the ‘Light of Islam’ for its financial members and their families.

In 1997, shortly after joining the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), I came across a monthly newspaper at the Islamic Council of Victoria (ICV) titled ‘Muslim News’. After reading through the newspaper, I considered the publication to be very beneficial for AAIS financial members to receive as part of their annual AAIS membership.

It was during a forthcoming meeting of the Executive Committee that I presented the ‘Muslim News’ with details on associated costs for postage, while also promoting the idea of subscription to be made part of the Society’s membership, so that it was offered as a ‘service’ to all financial members. After some discussion, a motion was passed to subscribe every financial member to the ‘Muslim News’ as part of the Society’s membership.

Between 1997 and 1998, every financial member of the AAIS received a copy of the ‘Muslim News’ directly to their home address on a monthly basis.

However, in 1998, the ‘Muslim News’ ceased from being published; as a consequence, it was no longer posted to AAIS financial members. Interestingly, it was the actual closure of this Islamic newspaper for Muslims in Australia that first triggered the notion for the AAIS to publish its own AAIS Member Newsletter.

Although my knowledge and skills in publishing a newsletter were naught, I can still recall passionately presenting the idea to the Executive Committee at the time. Needless to say, the proposal was promptly approved and the AAIS’s Member Newsletter was launched.

The new AAIS Member Newsletter, which was named ‘Light of Islam – Drita Islame’, would be tailored for AAIS financial members by publishing in both Albanian and English. Furthermore, the AAIS Member Newsletter would underpin the Aims and Objectives of our Society by delivering the following:

• Islamic Educational Material (according to the Hanafi School of Thought)
• Educational Material on Albanian Language, History and Culture

While primarily being a source for comprehensive Islamic information, as well as Albanian culture, the AAIS Member Newsletter would provide the Society with a medium to promote activities; events and educational programs offered by the AAIS to its Financial Members, while also offering an insight to readers of the work the Society performs in the broader Australian community.

Due to the lack of experience in publishing newsletters, the earlier editions of the ‘Light of Islam’, which took a considerable amount of time to complete, looked very amateurish at best, however, at the time, I was happy to continue with the work because AAIS financial members and their families were receiving something important from the Society, as part of their annual membership; while also supporting the Society achieve its mission for its members – Preserving the Albanian Muslim identity.

The very first edition of the ‘Light of Islam’ was published in 1999. At the time, it was the only Albanian and English publication in Australia. Unfortunately, due to the lack of human resources, the first few years of publications were somewhat periodic. However, in 2005, a renewed commitment was made by the Executive Committee to publish the ‘Light of Islam’ on a quarterly basis. Alhamdulilah, every successive Executive Committee has managed to achieve this goal for the Society and its financial members to this present day.

Although people use a number of different mediums (i.e. internet, email, etc.) to receive their news today, I still believe that the AAIS Member Newsletter continues to play an important role in supporting financial members and their families in learning about Islam and their Albanian heritage. Moreover, it has also helped the Society establish a connection with its broad member base in Melbourne, as well as those financial members who reside interstate.

There have been many individuals that have assisted in the publication of the ‘Light of Islam’ both in Australia as well as our Albanian ancestral lands (i.e. Nexhat Ibrahimi, the late Muhamet Pirraku, etc.) and I sincerely thank everyone for their valued contribution.

May Allah (swt) reward everyone that has supported the publication of the ‘Light of Islam’ and I pray that it will continue to be published and delivered to all financial members and their families in future.

VAHID GOGA
President

DRITA ISLAME – EDICIONI I PESËDHJETË

Alhamdulillah, Shoqata islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka publikuar me sukses edicionin e saj të 50-të të revistes ‘Drita Islame’ për anëtarët e saj financiar dhe familjet e tyre.

Në vitin 1997, menjëherë pas anëtarësimit tim në Këshillin Ekzekutiv të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), kam gjetur një gazetë mujore të Këshillit Islamik të Viktorisë (ICV) me titull ‘Muslim News’. Pas leximit të gazetës, Unë konstatova se publikimi dhe dergimi i kësaj gazete anëtarëve do të jetë shumë i dobishëm për anëtarët financiar të AAIS-it si pjesë e anëtarësimit vjetor të tyre në AAIS.

Kjo ishte gjatë një mbledhje të Këshillit Ekzekutiv kur unë kam paraqitur këtë revistë me detaje mbi kostot e shoqëruara për postim, gjithashtu duke promovuar idenë e abonimit që do të bëhet pjesë e anëtarësisë së Shoqatës, në mënyrë që ajo të ofrohet si një ‘shërbim’ për të gjithë anëtarët financiar. Pas disa diskutimeve, një mocion u miratua të regjistrohet çdo anëtar financiar për revisten ‘Muslim News’, si pjesë e anëtarësimit të Shoqatës.

Midis 1997 dhe 1998, për çdo muaj, çdo anëtar financiar i AAIS-it ka marrë një kopje të ‘Muslim News’ direkt në adresën e tyre në shtëpi.

Megjithatë, në vitin 1998, ‘Muslim News’ ishte ndërprerë nga botimi; si rrjedhojë, ajo nuk ishte më e postuar për anëtarët financiar të AAIS-it. Interesant, mbyllja aktuale e kësaj gazete islamike për muslimanët në Australi ishte arsyeja për idenë që AAIS të publikojë revisten e saj për anëtarët.

Edhe pse njohuritë dhe aftësitë e mia në botimin e një reviste ishin të pakta, unë ende mund të kujtojë paraqitjen e idesë së kesaj reviste me pasion tek Këshilli Ekzekutiv në atë kohë. Eshtë e panevojshme të thuhet, propozimi u miratua menjëherë dhe revista e AAIS-it filloj të dergohet tek anëtarët.

Revista e re e AAIS-it, e cila u quajt ‘Light of Islam – Drita Islame’, do të jetë e përshtatshme për anëtarët financiar të AAIS-it duke publikuar në gjuhën shqipe dhe angleze. Për më tepër, revista e anëtarve të AAIS-it do të mbështesë qëllimet dhe objektivat e Shoqatës tonë duke dhënë si më poshtë:

• Materiale Edukative Islamike (sipas shkollës së mendimit Hanefij)
• Materiale Edukative në gjuhën shqipe, histori dhe kulturë

Kur në radhë të parë kjo revistë ishte një burim për informacione islame, si dhe informacione rreth kultures dhe traditës shqiptare, revista e AAIS-it do të japë Shoqatës me një medium për të promovuar aktivitetet; ngjarjet dhe programet arsimore të ofruara nga AAIS për anëtarët e saj financiar, gjithashtu duke ofruar një pasqyrë për lexuesit rreth punës që shoqata jonë kryen në komunitetin më të gjerë Australian.

Për shkak të mungesës së përvojës në botimin e revistave, botimet e mëparshme të revistes ‘Drita islame’, e cila mori një sasi të konsiderueshme të kohës për tu përgaditur, dukej shumë amatoreske, megjithatë, në atë kohë, unë kam qenë i lumtur për të vazhduar me përgaditjen e saj për shkak se anëtarët financiar të AAIS-it dhe familjet e tyre kanë marrë diçka të rëndësishme nga Shoqata, si pjesë e anëtarësimit vjetor të tyre; gjithashtu kjo ka mbështet misionin e Shoqatës e cila është – Ruajtja e identitetit musliman shqiptar.

Edicioni i parë i “Dritës Islame” u botua në vitin 1999. Në atë kohë, ajo ishte publikimi/revista e parë në shqip dhe anglisht në Australi. Për fat të keq, për shkak të mungesës së burimeve njerëzore, vitet e para të botimeve ishin disi periodike. Megjithatë, në vitin 2005, një angazhim i ripërtërirë është bërë nga Këshilli Ekzekutiv që të botojë këtë revistë në baza tremujore. Elhamdulilah, çdo Këshill Ekzekutiv i njëpasnjëshëm ka arritur të realizoj këtë qëllim për Shoqatën dhe anëtarët e saj financiar deri në ditët e sotme.

Edhe pse njerëzit përdorin një numër të mediumeve të ndryshme (p.sh. internet, e-mail, etj) për të marrë lajmet e tyre sot, unë ende besoj se revista e AAIS-it vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e anëtarëve financiar dhe familjet e tyre për të mësuar për Islamin dhe trashëgiminë e tyre shqiptare. Për më tepër, ajo ka ndihmuar edhe Shoqatën për të krijuar një lidhje me bazën e saj të gjerë anëtarësh në Melburn, si dhe atyre anëtarëve financiar që banojnë jashtë viktorisë.

Ka pasur shumë njerëz që kanë ndihmuar në botimin e ‘Dritës Islame’ si në Australi, po ashtu edhe nga trojet tona shqiptare stërgjyshore (si: Nexhat Ibrahimi, i ndjeri Muhamet Pirraku, etj) dhe sinqerisht falënderoj të gjithë për kontributin e tyre të çmuar.

Allahu (sët) i shpërbleftë të gjithë ata që kanë mbështetur publikimin e ‘Drita Islame’ dhe unë lutem që ajo do të vazhdojë të botohet dhe do të dërgohet të gjithë anëtarëve financiar dhe familjet e tyre në të ardhmen.

VAHID GOGA
Kryetar

TheLightOfIslam_FrontCover

Light of Islam – 50th Edition, 5 out of 5 based on 2 ratings.