Meeting with Mufti of Shkoder

Over the last few years, I have endeavoured to establish ties between the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) and Albanian Islamic institutions from our ancestral lands that, like our own Society, share a common motivation to instil ideals and values which contribute to the growth and prosperity of our respective Societies and communities through the teachings (according to the Hanifi School of Thought) of Islam.

In August of this year, while on a holiday visiting extended family in Ulqin, I decided on my own merits to arrange a meeting in Albania with the Mufti of the Islamic Council of Shkoder, Muhamed Sytari.

Since the fall of communism the Islamic Council of Shkoder has been one of the most active religious institutions in Albania by engaging in a variety of activities, directed towards educating and unifying the community. They have also been proactive in publishing and circulating Islamic literature for the local community and the broader Albanian Muslim community living abroad.

The meeting with the Mufti of Shkoder was held on Monday 17th August 2015.

Although I never actually had the privilege to meet the Mufti of Shkoder, I was pleased when Mufti Muhamed Sytari stated that he was well informed about our Society, as well as the activities the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) provides to its financial members and their families, as well as the work it performed in the broader Australian community.

During the meeting, the Mufti of Shkoder discussed a number of social activities and educational programs that the Islamic Council of Shkoder has initiated in recent times, such as the planned development of an Islamic School for both primary and secondary level students.

The Mufti of Shkoder also expressed his desire to continue educating the next generation of Albanian Muslim youth in the beautiful values of Islam, so that they may be good role models and professionals who have the potential to influence and make a positive contribution towards society.

Mufti Muhamed Sytari also stated that the Islamic Council of Shkoder would periodically provide the AAIS with Islamic literature in the Albanian language.

After the meeting, I provided the Mufti of Shkoder with an ‘AAIS Key-Ring’ and copies of the AAIS Member Newsletter.

On behalf of the AAIS, I sincerely thank the Mufti of Shkoder, Mr. Muhamed Sytari, and the Islamic Council of Shkoder for their hospitality.

Insha-Allah, the AAIS and the Islamic Council of Shkoder can continue to cooperate with one another to assist members of our respective Islamic institutions to preserve their Albanian and Islamic identity.

VAHID GOGA
President

Takimi me Myftiun e Shkodërs

Gjatë disa viteve të fundit, kam bërë përpjekje për të krijuar lidhje ndërmjet Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dhe institucioneve islame shqiptare nga trojet tona stërgjyshore, të cilat, ashtu si vetë shoqata jonë, ndajnë një motivim të përbashkët për të rrënjos idealet dhe vlerat që kontribuojnë në rritjen dhe prosperitetin e shoqatave dhe komuniteteve tona të respektuara përmes mësimeve (sipas Shkollës Juridike Hanefite/Medhhebit Hanefi) të Islamit.

Në Gusht të këtij viti, përderisa isha në pushim për ta vizituar familjen më të gjerë në Ulqin, vendosa me meritat e mia për të organizuar një takim në Shqipëri me Myftiun e Bashkësisë Islame të Shkodrës, Muhamed Sytari.

Që prej rënies së komunizmit, Bashkësia Islame e Shkodrës ka qenë një nga institucionet më aktive fetare në Shqipëri, duke u angazhuar në një sërë aktivitetesh, të drejtuara drejt edukimit dhe unifikimit të komunitetit. Ata kanë qenë gjithashtu proaktiv në botimin dhe qarkullimin e literaturës islame për komunitetin lokal dhe komunitetin e gjerë shqiptar musliman që jetojnë jashtë vendit.

Takimi me Myftiun e Shkodrës u mbajt të hënën me 17 Gusht 2015.

Edhe pse unë në fakt nuk kisha pasur privilegjin për të takuar më parë Myftiun e Shkodrës, unë isha i kënaqur kur Myftiu Muhamed Sytari deklaroj se ai ishte i informuar mirë për shoqatën tonë, si dhe me aktivitetet që ka Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ofron për anëtarët e saj financiar dhe familjet e tyre, si dhe punën që kjo shoqatë e kryen për komunitetin e gjerë Australian.

Gjatë takimit, Myftiu i Shkodrës diskututoj një numër të aktiviteteve sociale dhe programeve arsimore që Bashkësia Islame e Shkodrës ka iniciuar në kohët e fundit, të tilla si zhvillimin e planifikuar të një Medreseje për nxënësit e nivelit fillor dhe të mesëm.

Myftiu i Shkodrës ka shprehur edhe dëshirën e tij për të vazhduar edukimin e brezit të ardhshëm të rinisë muslimane shqiptare me vlerat e bukura të Islamit, në mënyrë që ata të jenë një shembull i mirë dhe profesionistë të cilët kanë potencial për të ndikuar dhe për të dhënë një kontribut pozitiv tek shoqëria.

Myftiu Muhamed Sytari gjithashtu ka deklaruar se Bashkësia Islame e Shkodrës periodikisht do të sigurojë Shoqatën e AAIS-it me literaturë islame në gjuhën shqipe.

Pas takimit, unë i dhurova Myftiut të Shkodrës një ‘Unazë Çelësas’ dhe kopjet e Revistës (‘Drita Islame’) së anëtarëve të AAIS-it.

Në emër të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Myftiun i Shkodrës, z Muhamed Sytari, dhe Bashkësisë Islame të Shkodres për mikpritjen e tyre.

Insha-Allah, AAIS-i dhe Bashkësia Islame e Shkodrës mund të vazhdojnë të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të ndihmuar anëtarët e institucioneve tona përkatëse islame për të ruajtur identitetin e tyre shqiptar dhe musliman.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_MuftiofShkoder_MuhamedSytari_Aug2015_000

AAIS_MuftiofShkoder_MuhamedSytari_Aug2015_000

AAIS_MuftiofShkoder_MuhamedSytari_Aug2015_003

AAIS_MuftiofShkoder_MuhamedSytari_Aug2015_001

AAIS_XhamiaShkoder

Meeting with Mufti of Shkoder , 5 out of 5 based on 2 ratings.