National Mosque Open Day

On Saturday 31 October 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in the ‘National Mosque Open Day’.

The AAIS Committee has organised ‘Open Days’ in the past for our Society and its Albanian Mosque, however this was the first time that the AAIS worked in conjunction with the Lebanese Muslim Association (LMA) to host the corresponding event.

The doors to our Society were opened to the broader Australian community at 10am. A gradual flow of guests continued to arrive to visit our Society throughout the day.

There were many AAIS volunteers to assist with greeting every guest and provide them with a tour of our Society and Melbourne’s 1st Mosque – the Albanian Mosque.

While AAIS representatives and volunteers mingled with guests, a visual presentation in the AAIS Multi-Function Room provided everyone with information on the community learning programs and social activities that have operated at the AAIS since its establishment in 1963.

The AAIS Social Room was set-up to serve tea, coffee and other light refreshments, as well as biscuits and cakes for our guests to enjoy.

One of the most pleasing aspects of the event was that it provided AAIS members and representatives with an opportunity to meet neighbours, as well as people from the broader Melbourne community.

The call to the midday prayer, which is made inside the Albanian Mosque, was observed by guests, who were present at the time, and they also witnessed how the prayer is performed.

The feedback received from our guests was very positive, while AAIS members and representatives also enjoyed taking part in the event.

A Channel 7 news report on the corresponding event, which aired on national television, also showed some footage that was taken during the day in front of the AAIS and inside the Albanian Mosque.

The AAIS has a proud history of working together with Muslim and non-Muslim communities on programs that help bring people of all faiths and backgrounds together to forge friendships, build trust and create good relations among all people living in Australia. It is through events such as the ‘National Open Day’, as well as the sustained efforts of AAIS volunteers over the years that our Society enjoys good relations with a number of Government and non-Government organisations, as well as faith and non-faith based community groups and organisations.

On behalf of AAIS, I sincerely thank every guest that visited the AAIS on the National Mosque Open Day. I would like to also thank the AAIS members and representatives, who helped prepare everything and volunteered their time throughout the day.

Insha-Allah (God-willing), the AAIS will continue to be proactive in organising and also seeking opportunities to participate in programs and events, like the annual National Mosque Open Day, that bring people together in the broader Australian community.

VAHID GOGA
President

DITA E HAPUR KOMBËTARE E XHAMISË

Të shtunën me 31 Tetor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ‘Ditën e Hapur Kombëtare të Xhamisë’.

Këshilli i AAIS-it ka organizuar ‘Ditë të Hapura’ në të kaluarën për shoqatën tonë dhe Xhaminë e saj shqiptare, por kjo ishte hera e parë që AAIS ka punuar në bashkëpunim me Shoqatën Muslimane Libanese (SML), për të organizuar ngjarjen përkatëse.

Dyert për shoqatën tonë u hapën për komunitetin e gjerë Australian në ora 10 të mëngjesit. Një rrjedhë graduale e mysafirëve vazhdoi të mbërrijë për vizitë shoqatës sonë gjatë gjithë ditës.

Ka pasur shumë vullnetarë nga Shoqata Islamike Shqiptare Australiane për të ndihmuar me mikpritjen e çdo mysafiri dhe të sigurojë atyre me një turne rreth shoqatës sonë dhe Xhamisë numër një të Melburnit – Xhamisë Shqiptare.

Përderisa përfaqësuesit e AAIS-it dhe vullnetarët shoqëroheshin me mysafirët, dhoma shoqërore e AAIS-it ishte pajisur me një prezantim vizual dhe me informacione për programet e mësimit komunitare dhe aktivitete shoqërore që kanë operuar në AAIS që nga themelimi i saj në vitin 1963.

Kuzhina e AAIS-it ishte përgaditur për të shërbyer çaj, kafe dhe pije të tjera të lehta, si dhe biskota dhe ëmbëlsira për mysafirët tanë.

Një nga aspektet më të këndshme të kësaj ngjarje ishte se ajo siguroi anëtarët dhe përfaqësuesit e AAIS-it me një mundësi për të takuar fqinjët, si dhe njerëz nga komuniteti më i gjerë i Melburnit.

Thirrja e Ezanit për namazin e Drekës, e cila është bërë brenda Xhamisë Shqiptare, u vu re nga mysafirët, të cilët ishin të pranishëm në atë kohë, dhe ata vëzhguan faljen e namazit.

Reagimet e marra nga mysafirët tanë ishin shumë pozitive, ndërsa anëtarët dhe përfaqësuesit e AAIS-it ishin të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre në këtë ngjarje.

Një raport nga Lajmet e Kanalit 7 rreth ngjarjes përkatëse, i cili u transmetua në televizionin kombëtar, gjithashtu tregoi disa pamje që ishin marrë gjatë ditës përballë AAIS-it dhe brenda Xhamisë Shqiptare.

AAIS ka një histori krenare të të punuarit së bashku me komunitetet myslimane dhe jo myslimane në programet që ndihmojnë për të sjellë njerëzit e të gjitha besimeve dhe përkatësive fetare së bashku dhe për të krijuar shoqëri, për të ndërtuar besim dhe për të krijuar marrëdhënie të mira mes gjithë njerëzve që jetojnë në Australi. Kjo është me anë te organizimeve të tilla si ‘Dita e Hapur Kombëtare e Xhamisë’, si dhe përpjekjet e qëndrueshme të vullnetarëve të AAIS-it gjatë viteve që shoqata jonë gëzon marrëdhënie të mira me një numër të organizatave Qeveritare dhe jo-qeveritare, si dhe me organizata fetare dhe jo fetare.

Në emër të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj çdo mysafir që vizitoi Shoqatën e AAIS-it në ‘Ditën e Hapur Kombëtare të Xhamisë’. Unë do të doja të falënderoj gjithashtu anëtarët dhe përfaqësuesit eAAIS-it , të cilët ndihmuan në përgatitjen e çdo gjëje dhe për kohën e tyre vullnetare gjatë gjithë ditës.

Insha-Allah (Nëse Do Zoti), AAIS do të vazhdojë të jetë aktive në organizimin dhe gjithashtu duke kërkuar mundësi të pjesëmarrjes në programe dhe ngjarje, ‘Dita e Hapur Kombëtare e Xhamisë’, që të sjellë njerëzit së bashku në komunitetin e gjerë Australian.

Vahid Goga
Kryetar

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_001

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_002

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_003

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_004

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_005

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_006

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_007

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_008

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_009

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_010

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_011

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_012

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_015

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_017

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_018

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_019

AAIS_NationalMosqueOpenDay_2015_020

AAIS_NationalMosqueOpenDay_Official_2015

National Mosque Open Day, 5 out of 5 based on 4 ratings.