National Mosque Open Day

On Saturday, 29 October 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in the national event ‘National Mosque Open Day’.

Alhamdulilah, this is the second consecutive year the AAIS has taken part in this wonderful event and I can truly say that it was a wonderful success.

Our Society received a mixture of visitors from all walks of life and backgrounds, some of whom travelled a great distances to visit our beloved Mosque and Society.

We had AAIS financial members volunteering their time on the day, alongside AAIS Executive Committee members, in order to greet our guests and also go through the Society’s history and provide some general information about Islam.

The overwhelming positive feeling of support towards the AAIS and Muslims in general by our visitors throughout the day was fantastic and a real breath of fresh air.

On behalf of myself and the AAIS Executive Committee, I’d like to thank all volunteers for their efforts on the day, as well as the preparation beforehand and also the closing of the afternoon, on what was truly a successful day.

XHYNEJT DURAKU
Secretary, AAIS

www.aais.org.au

DITA E HAPUR KOMBËTAR E XHAMISË

Të shtunën me 29 Tetor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ngjarjen me karakter kombëtar të ‘Dita e Hapur Kombëtare e Xhamisë’.

Elhamdulilah, ky është viti i dytë rradhazi që AAIS merr pjesë në këtë ngjarje të mrekullueshme dhe unë me të vërtetë mund të them se kjo ishte një sukses i mrekullueshëm.

Shoqata jonë ka marrë një përzierje të vizitorëve me prejardhje tëndryshme dhe nga të gjitha sferat e jetës, disa prej të cilëve udhëtuan një distancë të mëdhe për të vizituar xhaminë tonë të dashur dhe Shoqatën.

Ne kishim anëtarë financiar të AAIS-it të cilët ofruan kohën e tyre vullnetarishtë në këtë ditë, së bashku me anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, përshëndetën mysafirët tanë dhe spjeguan historinë e Shoqatës si dhe u përgjigjeën disa pytjeve të përgjithshme në lidhje me Islamin.

Ndjenja e madhe pozitive të mbështetjes ndaj AAIS-it dhe myslimanëve në përgjithësi nga ana e vizitorëve tanë gjatë gjithë ditës ishte fantastike dhe një freski e vërtetë.

Në emër timin dhe Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj të gjithë vullnetarët për përpjekjet e tyre në këtë ditë, si dhe për përgatitjen paraprake dhe gjithashtu për mbylljen e pasdites, në atë që ishte me të vërtetë një ditë e suksesshme.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar, AAIS

img_4977

img_4987

img_4988

img_4989

img_4982

img_4980

img_4978

03_NMOD_VIC_AlbanianMosqu_NrthCarlton_V1

National Mosque Open Day, 5 out of 5 based on 6 ratings.