New Children’s Playground

On Saturday 26 March 2016, a new Children’s Playground, which was recently purchased by the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), was installed at the Youth Centre.

The new Children’s Playground, which is located outside at the rear of the Youth Centre, will provide younger children with an area where they can play together.

Insha-Allah, over the next couple of weeks, additional equipment will also be installed next to the children’s playground and the area will be covered to protect children from the weather.

The AAIS Executive Committee encourages financial members to bring their children to the Youth Centre, so that they may make new friends and enjoy the new playground.

Finally, I would like to take this opportunity to kindly remind all financial members that, as per the Youth Centre’s entry policy, parents are required to supervise their children at all times.

On behalf of the Executive Committee, I sincerely thank the financial members who helped locate and install the new Children’s Playground at the Youth Centre.

ABEDIN DEMIRI
Committee Member

SHESH I RI LOJËRASH PËR FËMIJË

Të shtunën me 26 Mars 2016, Sheshi i ri Lojërash për Fëmijë, e cila u ble së fundmi nga Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), u instalua në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Sheshi i ri lojërash për fëmijë, e cila është e vendosur jashtë në pjesën e pasme të qendres rinore, do të ofrojë një zonë për fëmijët e vegjël ku ata mund të luajnë së bashku.

Insha-Allah, gjatë disa javëve të ardhshme, pajisje shtesë do të instalohen pranë sheshit të lojërave për fëmijë dhe zona do të jetë e mbuluar për të mbrojtur fëmijët nga moti.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it inkurajon anëtarët financiar për të sjellë fëmijët e tyre në Qendrën Rinore, me qëllim që ata të gjejnë shokë të rinj dhe të gëzojnë sheshin e lojërave të reja.

Së fundi, unë do të doja të përfitoj nga ky rast për të kujtuar me mirësi të gjithë anëtarët financiar që, sipas rregullave të hyrjes në Qendrën Rinore, prindërit duhet të mbikëqyrin fëmijët e tyre në të gjithë kohën.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv, sinqerisht falënderoj anëtarët financiar që ndihmuan për të gjetur dhe instaluar Sheshin e Ri të Lojërave për Fëmijë në Qendrën Rinore.

ABEDIN DEMIRI
Anëtar i Këshillit

image

image

New Children’s Playground, 5 out of 5 based on 1 ratings.