Open House Melbourne

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was delighted to once again take apart in ‘Open House Melbourne’, which for the AAIS marked its second consecutive year of being involved in this wonderful event. The initiative is an opportunity for people to explore some of the prominent buildings in Melbourne in order to learn and appreciate their rich history and beautiful architecture.

Held over two days (25 & 26 July 2015), the AAIS and its Albanian Mosque were opened to the general public. Such was the interest and curiosity of the general community that we had approximately four hundred and seventy (470) people pass through the doors of the AAIS and its Albanian Mosque. The number of visitors received far exceeded the preceding year.

Members of the AAIS Committee Board and the Imam were on hand to welcome and receive our guests and also offer tours, which also included a brief presentation on the history of the AAIS, the scope of renovation works undertaken as well as some of the social events, sporting activities and learning programs offered and carried out by our Society.

The interest of the general public to learn about the Albanian Mosque was manifest by their enthusiasm and intrigue, which was exhibited by the countless questions they posed to the Committee Board and the Imam, concerning the architecture and history of the building, as well as some general questions about the religion of Islam.

Some of the common remark and observations made by those who visited the Mosque was the simplicity of its interior and the sense of serene and humbleness it conveyed and captured. Those who visited also had the opportunity to observe the calling of the Adhan and the performance of midday (Zuhr) and afternoon (Asr) prayer.

In all, the initiative was a worthwhile undertaking for the AAIS as it represented an opportunity for our Society, as a resident of the local Melbourne community and a representative of the greater Muslim community, to engage with the local non-Muslim community and through this process promote multicultural and interfaith dialogue.

It is our sincere hope that our involvement in this initiative will help to break down barriers and address misconceptions in the interest of promoting greater tolerance, understanding and engagement.
The AAIS Committee looks forward to partaking in the event again next year.

SHPENDI SHABANI
AAIS Committee Member

www.aais.org.au

Shtëpinë e Hapur të Melburnit

Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ishte i lumtur që edhe një herë të jetë pjesëmarrës në “’Melburni Shtëpi e Hapur (Open House Melburn)’, e cila për AAIS-in shënon vitin e dytë radhazi për të qenë e përfshirë në këtë ngjarje të mrekullueshme. Iniciativa është një mundësi për njerëzit për të studiuar disa prej ndërtesave me rëndësi në Melburn në mënyrë që ata ta vlerësojnë historinë e tyre të pasur dhe arkitekturën e bukur.

E mbajtur gjatë dy ditëve (25 dhe 26 Korrik 2015), AAIS dhe Xhamia e saj shqiptare u hapën për publikun e gjerë. I tillë ka qenë interesi dhe kureshtja e komunitetit të përgjithshëm sa që kemi pasur afërsisht katërqind e shtatëdhjetë (470) njerëz të cilët kanë kaluar nëpër dyert e AAIS-it dhe Xhamisë së saj shqiptare. Numri i vizitorëve ketë vit ka tejkaluar me një numër të madh vitin paraprak.

Anëtarët e Këshillit të AAIS-it dhe Imami ishin të pranishëm për të mirëpritur mysafirët tanë dhe gjithashtu për t’u ofruar atyre turne, e cila gjithashtu përfshiu një prezantim të shkurtër mbi historinë e AAIS-it, fushëveprimi i punës rinovuese, si dhe disa nga ngjarjet shoqërore , aktivitetet sportive dhe programet mësimore të ofruara dhe të kryera nga Shoqata jonë.

Interesi i publikut të përgjithshëm për të mësuar në lidhje me xhaminë shqiptare u manifestua me entuziazëm dhe kureshtje, e cila ishte ekspozuar nga pyetjet e panumërta që ata paraqitën Këshillit dhe Imamit, në lidhje me arkitekturën dhe historinë e ndërtesës, si dhe disa pyetje të përgjithshme në lidhje me fenë Islame.

Disa shënime të përbashkëta dhe vëzhgimet e bëra nga ata që vizituan Xhaminë ishte thjeshtësia e brendshme të saj dhe ndjenja e qetë dhe e përuljes që ajo përcolli tek ata njerëz. Ata të cilët vizituan gjithashtu patën mundësinë për të vëzhguar thirrjen e Ezanit dhe faljen e Drekës (Zuhr) si dhe faljen e Ikindisë.

Në përgjithësi, kjo nismë ishte shumë e vlefshme për AAIS-in ngase kjo nismë përfaqësoj një mundësi për shoqatën tonë, si një banor i komunitetit lokal të Melburnit dhe një përfaqësues i komunitetit më të madh Musliman, për t’u angazhuar me komunitetin lokal jo-Musliman dhe përmes këtij procesi promovohet dialogu multikulturor dhe ndërfetar.

Kjo është shpresa jonë e sinqertë që përfshirja jonë në këtë iniciativë do të ndihmojë për të thyer barrierat dhe keqkuptimet në interes të promovimit të tolerancës më të madhe, mirëkuptimit dhe angazhimit.

Këshilli i AAIS-it shpreson në pjesëmarrje përsëri vitin e ardhshëm.

SHPENDI SHABANI
Anëtar i Këshillit

AAIS_OpenHouse_2015_001

AAIS_OpenHouse_2015_002

AAIS_OpenHouse_2015_003

AAIS_OpenHouse_2015_004

AAIS_OpenHouse_2015_005

AAIS_OpenHouse_2015_006

AAIS_OpenHouse_2015_007

AAIS_OpenHouse_2015_008

AAIS_OpenHouse_2015_009

AAIS_OpenHouse_2015_010

AAIS_OpenHouse_2015_011

AAIS_OpenHouse_2015_012

AAIS_OpenHouse_2015_013

AAIS_OpenHouse_2015_014

AAIS_OpenHouse_2015_015

AAIS_OpenHouse_2015_016

AAIS_OpenHouse_2015_017

AAIS_OpenHouse_2015_018

AAIS_OpenHouse_2015_019

AAIS_OpenHouse_2015_021

image

AAIS_OpenHouse_2015_020

AAIS_OpenHouse_2015_022

READ MORE | LEXO MË SHUMË

Open House Melbourne, 5 out of 5 based on 1 ratings.