Open House Melbourne

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was delighted to once again take apart in ‘Open House Melbourne’.

Held over two days (Saturday 30 & Sunday 31 July 2016), the initiative is an opportunity for people to explore some of the prominent buildings in Melbourne in order to learn and appreciate their rich history and beautiful architecture.
This year marked our Society’s third consecutive year of being involved in this wonderful event. Such was the interest and curiosity of the broader community that approximately two hundred and thirty (230) people passed through the doors of the AAIS and its Albanian Mosque.

Members of the AAIS Executive Committee, the Imam and volunteers were on hand to welcome and receive our guests. Along with tea, coffee and biscuits, visitors were provided with a tour and brief presentation on the history of the AAIS, which detailed the scope of renovation works undertaken, as well as some of the social events, sporting activities and learning programs offered and performed by the Society.

The interest of the general public to learn about the Albanian Mosque was manifest by their enthusiasm and intrigue, which was exhibited by the countless questions they posed about the architecture and history of the building, as well as some general questions about the religion of Islam.

Some of the common remarks and observations made by those who visited was the simplicity of its Mosque’s interior and the sense of peace it captured and conveyed. There was also an opportunity to observe the call to prayer (Adhan) and the performance of midday (Zuhr) and afternoon (Asr) prayer.

In all, the event was a worthwhile undertaking for the AAIS, as it represented an opportunity for our Society, which is a resident of the local Melbourne community, as well as a representative of the greater Muslim community, to open it’s doors to neighbours and residents from all over Melbourne.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank our friends at Open House Melbourne and looks forward to partaking in the event again next year.

BARI NUHIU
Executive Committee

www.aais.org.au

SHTËPIA E HAPUR E MELBURNIT

Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ishte shumë e kënaqur që edhe një herë të marrë pjesë në ‘Shtëpinë e hapur të Melburnit’.

I mbajtur gjatë dy ditëve (të shtunën dhe të dielën të datës 30- 31 Korrik 2016), kjo iniciativë ishte një mundësi për njerëzit për të vizituar disa prej ndërtesave të rëndësishme të Melburnit për të mësuar dhe vlerësuar historinë e tyre të pasur dhe arkitekturën e bukur.

Ky vit shënoi vitin e tretë me radhë në pjesëmarrjen e shoqatës tonë në këtë ngjarje të mrekullueshme. I tillë ka qenë interesi dhe kurioziteti i komunitetit më të gjerë sa që afro dyqind e tridhjetë (230) njerëz kaluan nëpër dyert e AAIS-it dhe Xhamisë së saj shqiptare.

Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Imami dhe vullnetarët ishin të pranishëm për të mirëpritur mysafirët tanë. Së bashku me çaj, kafe dhe biskota, vizitorët janë pajisur edhe me një turne dhe prezantim të shkurtër mbi historinë e AAIS-it, i cili ishte i detajuar me punimet rinovuese të ndërmarra të AAIS-it gjatë viteve, si dhe disa nga ngjarjet sociale, aktivite sportive dhe programet mësimore të ofruara dhe të kryera nga Shoqata.

Interesi i publikut të gjerë për të mësuar rreth Xhamisë Shqiptare u manifestua nga entuziazmi dhe kurreshtja e tyre, e cila është ekspozuar nga pyetjet e panumërta që i paraqitën në lidhje me arkitekturën dhe historinë e ndërtesës, si dhe disa pyetje të përgjithshme rreth fesë islame.

Disa nga komentet e përbashkëta dhe vëzhgimet e bëra nga ata që e vizituan AAIS-in ishte thjeshtësia e brendshme e xhamisë dhe ndjenja e paqes. Ka pasur edhe një mundësi për vizitorët që të shohin për së afërmi thirrjen e Ezanit dhe faljes së namazit të drekes dhe ikindisë.

Në tërsi, ngjarja ishte një ndërmarrje e vlefshëm për AAIS-in, ngase ajo paraqiti një mundësi për shoqatën tonë, e cila është rezidente e komunitetit lokal të Melburnit, si dhe një përfaqësuese i komunitetit më të madh musliman, për të hapur atë me fqinjët dhe banorët nga e gjithë Melburni.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj miqtë tanë nga ‘Shtëpia e Hapur e Melburnit’ dhe shpresojmë për të marrë pjesë në këtë ngjarje përsëri vitin e ardhshëm.

BARI NUHIU
Këshilli Ekzekutiv
www.aais.org.au

‪#‎openhousemelbourne‬ ‪#‎aais‬ ‪#‎albanianaustralianislamicsociety‬ ‪#‎albanianmosque‬ ‪#‎albanianmuslim‬ ‪#‎islam‬ ‪#‎aaisyouthcentre‬

OpenHouseMelb_July2016_001

OpenHouseMelb_July2016_002

OpenHouseMelb_July2016_007

OpenHouseMelb_July2016_008

OpenHouseMelb_July2016_009

OpenHouseMelb_July2016_003

OpenHouseMelb_July2016_004

OpenHouseMelb_July2016_005

OpenHouseMelb_July2016_006

OpenHouseMelb_July2016_010

OpenHouseMelb_July2016_011

Open House Melbourne, 5 out of 5 based on 2 ratings.