Preparation for Member Mailout

On Tuesday 2 February 2016, the Committee and financial members of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) completed its quarterly mailout.

This mailout comprised of the following items:

– AAIS Member Newsletter: (Edition 49)
– AAIS Membership Renewal Letter
– AAIS Education Programs & Calendar (Term 1)
– AAIS Brainstorming Session Flyer
– AAIS Executive Committee: Expressions of Interest

Insha-Allah, this mailout will reach the homes of every AAIS Financial Member in the next few working days.

The AAIS Committee would like to sincerely thank AAIS volunteers for offering their assistance in completing the corresponding mailout.

Please feel free to contact the AAIS Executive Committee, if you have any questions.

BARI NUHIJI
Committee Member

PËRGATITJA E POSTES PËR ANËTARËT

Të martën me 2 Shkurt 2016, këshilli dhe anëtarët financiar të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) përfunduan paketimin e postës tremujore për anëtarët.

Ky paketim përbëhet nga pikat e mëposhtme:

– Revista tremujore e anëtarve të AAIS-it (Edicioni 49)
– Letra e përsëritjes sw anëtarësisë së AAIS-it
– Kalendari i programeve edukative të AAIS-it (Term 1)
– Fletushkë e Sesionit të ideve të AAIS-it
– Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it: Shprehje e Interesit

Insha-Allah, kjo shpërndarje do të arrijë në shtëpitë e çdo anëtari financiar të AAIS-it në ditët e ardhshme.

Këshilli i AAIS-it do të doj të falënderoj sinqerisht vullnetarët e AAIS-it për ndihmën e ofruar të tyre në plotësimin e shpërndarjes përkatëse.

Ju lutem mos ngurroni të kontaktoni Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it, nëse keni ndonjë pyetje.

BARI NUHIJI
Anëtar i Këshillit

AAIS_Mailout_2Feb2016_001

AAIS_Mailout_2Feb2016_002

AAIS_Mailout_2Feb2016_003

AAIS_Mailout_2Feb2016_004

Preparation for Member Mailout, 5 out of 5 based on 1 ratings.