Rites of the Deceased

On Saturday 2 April 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a xhenaze workshop titled ‘Rites of the Deceased’. The workshop was held in the AAIS Multi-function room and was prepared andpresented by Imam Bekim Hasani.

Prior to the commencement of the workshop, attendees were warmly welcomed to the AAIS by Executive Committee member, Br. Shpendi Shabani, who proceeded to introduce the program for the evening.

The workshop was attended by forty (40) financial members, who were treated to a comprehensive PowerPoint presentation addressing the various requirements and duties associated with administering the xhenaze service. The presentation included:

– Guidance on the conduct and etiquette preceding and after the passing of a loved one

– Washing and preparing of the deceased.

– Burial process and after service.

The workshop also featured a visual presentation by utilising a manikin to demonstrate the xhenaze washing and shrouding process.

Throughout the presentation, the floor was open for questions, which many attendees took advantage of asking relevant questions that further expounded on the overall xhenaza workshop.

At the end of the workshop, those present were invited to pray the Isha prayer prior to the conclusion of the night.

The AAIS executive committee would like to thank those financial members who attended.

We hope to present the xhenaza workshop, along with many others in the near future, for the benefit of our financial members.

JAY DURAKU
Secretary

 

RITET E TË NDJERIT (XHENAZES)

Me 2 Prill 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seminar titulluar ‘Ritet e të Ndjerit (Xhenazes)’. Seminari u mbajt në dhomën shoqërore të AAIS-it dhe është përgatitur dhe prezantuar nga Imam Bekim Hasani.

Para fillimit të seminarit, të pranishmit u përshëndetën ngrohtësisht nga anëtari i Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Shpendi Shabani, i cili hapi programin për atë mbrëmje.

Seminari u ndoq nga dyzet (40) anëtarë financiar, të cilët janë trajtuar me një prezantim gjithëpërfshirës (PoëerPoint) duke adresuar kërkesat e ndryshme dhe detyrat që lidhen me administrimin dhe shërbimet e xhenazes. Prezantimi përfshinte:

– Udhëzime për zhvillimin dhe mirësjelljen e me njeriun i cili është duke vdekur dhe pas vdekjes së tij.

– Larja dhe përgatitja e të vdekurit.

– Procesi i Varrimit dhe shërbimet pas varrimit.

Seminari gjithashtu paraqiti një prezantim vizual duke përdorur një kukëll për të demonstruar larjen e xhenazes dhe mbështjelljes me qefin.

Gjatë prezantimit, dyshemeja ishte e hapur për pyetje, nga të cilat shumë pjesëmarrës përfituan nga pyetje të rëndësishme që edhe më tej shpjeguan gjra rreth xhenazes.

Në fund të seminarit, të pranishmit u ftuan për të falur namazin e Jacisë para përfundimit të mbrëmjes.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it falënderon të gjithë ata anëtarë financiar që morën pjesë.

Ne shpresojmë për të paraqitur këtë seminar, së bashku me shumë seminare tjera në një të ardhme shumë të afërt, për të mirën e anëtarëve tanë financiarë.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

 

AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_001 AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_002 AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_003 AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_004 AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_005 AAIS_RitesOfDeceased_Apr2016_006

Rites of the Deceased, 5 out of 5 based on 1 ratings.