Sister’s Islamic Information Session: Private Women’s Business

On Wednesday 25 January 2017, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its monthly AAIS Sisters Islamic Session. It was the first
session for 2017 and marks the fifth consecutive year of holding the monthly classes for sisters at the AAIS’s Multi Function Room.

The topic was titled ‘Private Women’s Business’ and the discussion was focused on various topics relating to women in an Islamic context such as relationships, marriage, childbirth and beautification.

There were over one hundred and twenty (120) women in attendance and it was a successful evening with lots of interesting questions and answers.

We have been privileged to have Dr. Sara Hassan as the speaker at the monthly sessions since 2013. She has helped many sisters of all different backgrounds to develop their knowledge about Islam in a very interesting and informative format. Dr Sara has covered an extensive range of topics and we are thankful for her continued efforts in teaching women of all ages about Islam.

The AAIS Women’s Committee would like to thank everyone who attended and also brought a plate of food to share.

We look forward to more successful monthly sessions relating to different topics.

Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

SESION INFORMATIV I MOTRAVE – GJËRAT PRIVATE TË GRAVE

Të mërkurën me 25 Janar 2017, Këshilli i Grave i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti sesionin informativ islamik mujor për motra. Ky ishte sesioni i parë për vitin 2017 dhe ky është viti i pestë radhazi i mbajtjes së këtyre sesioneve mujore për motrat në dhomën multi-funksionale të AAIS-it.

Tema ishte e titulluar “Gjërat Private të Grave” dhe diskutimi u fokusua në tema të ndryshme që kanë të bëjnë me gratë në një kontekst Islamik, të tilla si marrëdhëniet, martesa, lindja dhe zbukurimi.

Ka pasur më shumë se njëqind e njëzet (120) gra në pjesëmarrje dhe kjo ishte një mbrëmje e suksesshme me shumë pyetje interesante dhe përgjigje.

Ne kemi qenë të privilegjuar të kemi Dr. Sara Hassan si folës në seancat mujore që nga viti 2013. Ajo ka ndihmuar shumë motra të përkatësive të ndryshme për të zhvilluar njohuritë e tyre në lidhje me Islamin në një format shumë interesant dhe informativ. Dr Sara ka mbuluar një hapsirë të gjerë temash dhe ne jemi mirënjohës për përpjekjet e saja të vazhdueshme në mësimin grave të të gjitha moshave rreth Islamit.

Këshilli i Grave të AAIS-it do të donte të falënderoj të gjithë ato që morën pjesë dhe gjithashtu sollën një pjatë me ushqim për të ndarë.

Ne shpresojmë për seanca më të suksesshme mujore në lidhje me tema të ndryshme.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

Sister’s Islamic Information Session: Private Women’s Business, 5 out of 5 based on 1 ratings.