Sisters Islamic Session in Albanian Language

On Wednesday 10 February 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held the first monthly Islamic Session for Women in the Albanian language.

Over fifty-five (55) women attended the first session, which was held at the AAIS Youth Centre, and the general feedback from financial members on the evening was very positive.

Sr. Ibadete Imeri-Balla presented the topic about Khadijah (r.a) – one of the women promised Paradise.

Sr. Ibadete spoke about the character of Khadijah, as well as her relationship with the Prophet Muhammad (pbuh). From the time that the Prophet received his first revelation to the time of her passing, Khadijah was the Prophet’s biggest supporter and that even after her death, she was constantly remembered by the Prophet.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank Sr Ibadete for her wonderful talk and look forward to the next session that is scheduled to be held on Wednesday 9th March 2016.

The topic for next month’s session is ‘Mariam – One of the women promised Paradise’.

Sr. Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

LIGJERATË ISLAMIKE PËR MOTRA NË GJUHËN SHQIPE

Të mërkurën me 10 Shkurt 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka mbajtur ligjeratën e parë mujore Islame për gratë në gjuhën shqipe.

Mbi pesëdhjetë e pesë (55) gra morën pjesë në ligjeratën e parë, e cila u mbajt në Qendrën Rinore të AAIS-it, dhe reagimet e përgjithshme nga anëtarët financiar për këtë mbrëmje ishte shumë pozitive.

Ibadete Imeri-Balla prezantoi temën për Hatixhen (R.A) – një nga gratë e premtuara me Xhennet.

Motra Ibadete foli për karakterin e Hatixhes, si dhe lidhjen e saj me Profetin Muhamed (A.S). Që nga koha që Profeti mori Shpalljen e tij të parë e deri në kohën e vdekjes së saj, Hatixhja ishte mbështetësja më e madhe e Profetit dhe se edhe pas vdekjes së saj, ajo u kujtua vazhdimisht nga Profeti.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj Ibadete Ballla për ligjeratën e saj të mrekullueshme dhe shpresojmë për seancën e ardhshme që është planifikuar të mbahet të mërkurën me 9 Mars 2016.

Tema për ligjeratën e muajit të ardhshëm është ‘Merjemja – Një nga gratë e premtuar me Xhennet’.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_SistersIslamicInfoSession_Shqip_Jan2016_001

AAIS_SistersIslamicInfoSession_Shqip_Jan2016_002

AAIS_SistersIslamicInfoSession_Shqip_Jan2016_003

AAIS_SisterInfoSession_Wed2016

Sisters Islamic Session in Albanian Language, 5 out of 5 based on 1 ratings.