Treating Infections: Bacteria vs Viruses

On Friday 6 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a special Information Session for its financial members at the Youth Centre that was titled ‘Treating Infections: Bacteria vs Viruses’.

After a brief welcome and introduction by AAIS President, Vahid Goga, the guest speaker for the night, Dr. Mohammed Awad, began his presentation by talking about the differences between bacteria and viruses and how they can be transmitted to the human body.

Dr. Awad also provided members with information on the steps performed by doctors to diagnose whether a patient’s sickness is caused by bacteria or virus, as well as how the correct prescription is provided to patients to help cure symptoms.

Prior to the conclusion of his presentation, Dr. Awad covered some very important points on how best to manage influenza type illnesses, such as plenty of rest, hot soup, tea and regular intake of fluids.

During question time, Dr. Awad answered several interesting queries from AAIS members about medical treatments and also touched on the importance of vaccinating children.

The feedback from members who attended the night was very positive.

On behalf of the AAIS Committee Board, I sincerely thank Dr. Mohammed Awad for his presentation and I look forward to having him perform another AAIS Information Session in the very near future..

DRITAN HAJDARI
Committee Member

TRAJTIMI I INFEKSIONEVE: BAKTERET PËRBALLË VIRUSEVE

Të premten me 6 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një seancë të posaçme të informimit për anëtarët e saj financiar në Qendrën Rinore që ishte titulluar ‘Trajtimi i Infeksioneve: Bakteret përballë Viruseve’.

Pas një mirëseardhje të shkurtër nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, I ftuari për këtë natë, Dr Mohammed Awad, nisi prezantimin e tij duke folur për dallimet në mes të baktereve dhe viruseve dhe se si ato mund të përhapen në trupin e njeriut.

Dr Awad gjithashtu ka dhënë anëtarëve informacione mbi hapat e kryera nga mjekët për të diagnostikuar nëse sëmundja e pacientit është e shkaktuar nga bakteret apo viruset, si dhe cilat janë ilaçet e sakta dhënë për pacientët për të ndihmuar në mjekimin e simptomave.

Para përfundimit të prezantimit të tij, Dr. Awad mbuluar disa pika shumë të rëndësishme në mënyrën më të mirë për të menaxhuar sëmundjet e gripit, të tilla si pushimi i shumtë, supë të nxehtë, çaj dhe konsumim të rregullt të lëngjeve.

Gjatë kohës së pyetjeve, Dr. Awad u përgjigj disa pyetje interesante nga anëtarët e AAIS-it rreth trajtimeve mjekësore dhe gjithashtu foli për rëndësinë e vaksinonimit të fëmijëve.

Reagimet nga anëtarët që morën pjesë në atë natë ishin shumë pozitive.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Dr. Mohammed Avad për prezantimin e tij dhe unë shpresoj për të pasur atë në një tjetër Sesion Informimi të AAIS-it në një të ardhme shumë të afërt.

DRITAN HAJDARI
Anëtar i Këshillit

Bacteria_Viruses_Dec2015_001

Bacteria_Viruses_Dec2015_002

Bacteria_Viruses_Dec2015_003

Bacteria_Viruses_Dec2015_004

Bacteria_Viruses_Dec2015_005

Bacteria_Viruses_Dec2015_006

Bacteria_Viruses_Dec2015_007

Bacteria_Viruses_Dec2015_008

Bacteria_Viruses_Dec2015_009

Bacteria_Viruses_Dec2015_010

Bacteria_Viruses_Dec2015_011

AAIS_TreatingInfections_25Dec2015

Treating Infections: Bacteria vs Viruses, 5 out of 5 based on 7 ratings.