Visit by Bialik Jewish College

On Monday 28th November 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) played host to eighty (80) students and five (5) staff members from Bialik College.

This was the second time that the AAIS received a visit from Bialik College, which is a Jewish faith based school in Hawthorn East, after a successful and well received first visit.

On arrival, our guests were seated in the AAIS Multi-Function Room, where a brief presentation was provided on the Albanian migration to Australia, as well as history of the Society and some basic teachings on Islam.

At the end of the presentation, which also communicated some of the commonalities between Islam and Judaism, students were provided with time to ask any questions.

The feedback from both students and teachers was very positive.

Over the last fifteen (15) years, the AAIS Executive Committee have regularly organised and held information sessions and tours for schools and other community groups. Through such activities, our Society plays an important role towards building mutual respect and understanding between Muslims and non-Muslims. It also provides an opportunity for the AAIS to open its doors and showcase our Society, while also sharing information about our beautiful Islamic faith and unique Albanian culture.

On behalf of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), I sincerely thank Bialik College for visiting our Society and I also welcome them again for further tours of the AAIS in future.

XHYNEJT DURAKU
AAIS Secretary

VIZITË NGA KOLEGJI BIALIK

Të hënën me 28 Nëntor 2016, Shoqata islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pritur tetëdhjetë (80) nxënës dhe pesë (5) anëtarë të stafit nga Kolegji Bialik.

Kjo ishte hera e dytë që AAIS ka marrë një vizitë nga ky kolegj, i cili është shkollë hebraike në lindje të Hawthorn, pas një vizite të parë të suksesshëm dhe të pritur mirë.

Me të mbërritur, mysafirët tanë janë ulur në dhomën shoqërore të AAIS-it, ku një prezantim të shkurtër u është dhënë rreth migrimit shqiptar në Australi, historisë së Shoqatës si dhe disa mësime themelore të Islamit.

Në fund të prezantimit, i cili gjithashtu përfshinte disa pika të përbashkëta midis Islamit dhe Jahudizmit, studentët kishin kohë për të pyetur ndonjë pyetje.

Reagime nga të dy: nxënësit dhe mësuesit ishte shumë pozitive.

Gjatë pesëmbëdhjetë (15) viteve të fundit, Komiteti Ekzekutiv i AAIS-it ka organizuar rregullisht sesione informuese dhe turne për shkollat dhe grupe të ndryshme të komunitetit. Nëpërmjet aktiviteteve të tilla, Shoqata jonë luan një rol të rëndësishëm në drejtim të ndërtimit të respektit reciprok dhe mirëkuptimit në mes të myslimanëve dhe jo-myslimanëve. Kjo gjithashtu siguron një mundësi për AAIS-in për të hapur dyert e saj dhe për të treguar shoqatën tonë, ndërsa edhe shkëmbimin e informacionit në lidhje me besimin tonë të bukur Islam dhe kulturës unike shqiptare.

Në emër të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), unë sinqerisht falënderoj Kolegjin Bialik për viziten e tyre shoqatës tonë dhe unë gjithashtu i mirëpres ata përsëri për turne të mëtejshëm në AAIS në të ardhmen.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar i AAIS-it

aais_bialikcollege_nov2016_001

aais_bialikcollege_nov2016_002

aais_bialikcollege_nov2016_003

aais_bialikcollege_nov2016_004

aais_bialikcollege_nov2016_005

aais_bialikcollege_nov2016_006

aais_bialikcollege_nov2016_007

Visit by Bialik Jewish College, 5 out of 5 based on 1 ratings.