Visit by Brunswick Neighbourhood House

On Wednesday 30 March 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a tour and presentation of the AAIS and its Albanian Mosque to sixteen (16) members from the Brunswick Neighbourhood House (BNH).

Established in 1980, BNH is a non for profit community organisation that offers education, childcare and community activities for people who live in Brunswick and surrounding suburbs.

After comfortably seating our guests in the AAIS Multi-Function Room, I officially opened the event by welcoming everyone to the AAIS and then proceeded with a brief presentation on the following:

• Brief history of Albanian migration to Australia.
• Brief history on Establishment of AAIS by Albanian Muslims.
• AAIS Member Services, Social Activities and Educational programs.

In the second part of the presentation, Imam Dr. Bekim Hasani provided the guests with information on the following:

• Basic Principles and Teachings of Islam.
• Five Pillars of Islam (Declaration of Faith, Prayer, Fasting, Charity and Pilgrimage).
• Justice, Equality and Human Rights in Islam.
• Misconceptions about Muslims and Islam.

There were many good questions raised by our guests, which provided an opportunity for guests to learn more about the AAIS and the true teachings of Islam.

Once the presentation was completed, our guests were provided with a tour of Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque.

Alhamdulillah, many of our guests expressed their joy at attending the event, therefore the general feedback was very positive.

On behalf of the AAIS, I would like to sincerely thank everyone from the BNH for visiting the AAIS and also hope that they will visit our Society again in the near future.

VAHID GOGA
President

VIZITË NGA SHTËPIA E FQINJËSISË SË BRUNSWICK

Të mërkurë me 30 Mars 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), ka mbajtur një vizitë dhe prezantim rreth AAIS-it dhe Xhamisë e saj Shqiptare prej gjashtëmbëdhjetë (16) anëtarë të Shtëpisë së Fqinjësisë së Brunswick.

Themeluar në vitin 1980, BNH është një organizatë jo fitimprurëse për organizimin e arsimit që kjo organizatë ofron komunitetit, kujdesit për fëmijë dhe aktivitete të ndryshme të komunitetit për njerëzit që jetojnë në Brunsëick dhe rrethinat përreth.

Pasi mysafirët tanë u ulën në dhomën shoqërore të AAIS-it, unë zyrtarisht përshëndeta të gjithë në AAIS dhe pastaj vazhdova me një prezantim të shkurtër në sa pikat si më poshtë:

• Histori të shkurtër rreth migrimit të shqiptarëve në Australi.
• Histori të shkurtër mbi themelimin e AAIS-it nga myslimanët shqiptarë.
• Shërbimet e AAIS-it për anëtarë, aktivitet sociale dhe programet edukative.

Në pjesën e dytë të prezantimit, Imam Dr Bekim Hasani pajisi mysafirët me informata si më poshtë:

• Parimet Themelore dhe Mësimet e Islamit.
• Pesë Shtyllat e Islamit (Shehadeti, Namazi, Zekati, Agjërimi dhe Haxhi).
• Drejtësia, Barazia dhe të Drejtat e Njeriut në Islam.
• Idetë e gabuara rreth Muslimanëve dhe Islamit.

Ka pasur shumë pyetje të mira të ngritura nga mysafirët tanë, të cilat kanë dhënë një mundësi për mysafirët për të mësuar më shumë rreth mësimeve të vërteta të Islamit.
Pasi prezantimi ishte përfunduar, mysafirët tanë janë pajisur me një turne të xhamisë së parë në Melburn – Xhamisë Shqiptare.

Elhamdulillah, shumë nga mysafirët tanë shprehën gëzimin e tyre që morën pjesë në këtë ngjarje, për këtë arsye reagimi i përgjithshëm ishte shumë pozitiv.

Në emër të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj të gjithë ata nga BNH që vizituan AAIS-in dhe shpresojmë se ata do ta vizitojnë prap shoqatën tonë në një të ardhme të afërt.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_Tour_Brunswick_002

AAIS_Tour_Brunswick_000

AAIS_Tour_Brunswick_001

AAIS_Tour_Brunswick_009

AAIS_Tour_Brunswick_007

AAIS_Tour_Brunswick_008

AAIS_Tour_Brunswick_006

Visit by Brunswick Neighbourhood House, 5 out of 5 based on 3 ratings.