Visit by Emmanuel College

On Thursday 3rd September 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit from students and teachers of Emmanuel College Campus in Point Cook, Victoria.

This was the first visit to our Society by Emmanuel College and it was the first time that our guests had ever entered into an Islamic Centre and Mosque.

During the tour, which was held in the AAIS’s Albanian Mosque, students and teachers were provided with information both on the history and activities undertaken by our Society as well as some basic principles about Islam.

At the conclusion of the ‘questions and answers’ session, our visitors were also provided with a demonstration on how Muslims perform ablution and prayer.

On behalf of our Society, I sincerely thank the teachers and students of Emmanuel College for taking the time to visit our Society and its Mosque and I hope that they will visit us again in the near future.

VAHID GOGA
President

VIZITA NGA KOLEGJI EMMANUEL

Të ejten me 3 Shtator 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pranuar një vizitë nga nxënësit dhe mësimdhënësit e Kolegjit Emmanuel nga Point Cook, Viktoria.

Kjo ishte vizita e parë në Shoqatën tonë nga ky kolegj dhe kjo ishte hera e parë që mysafirët tanë kishin hyrë në një Qendër Islame dhe Xhami.

Gjatë vizites, që u mbajt në Xhaminë shqiptare të AAIS-it, nxënësit dhe mësimdhënësit janë pajisur me informata mbi historinë dhe aktivitetet e ndërmarra nga shoqata jonë, si dhe disa informata rreth parimeve themelore të Islamit.

Në përfundim të seances së “pyetjeve dhe përgjigjeve”, vizitorët tanë janë siguruar edhe me një demonstrim se si muslimanët kryejnë marrjen e Abdesit dhe faljes së Namazit.

Në emër të Shoqatës tonë, unë sinqerisht falënderoj mësuesit dhe nxënësit e Kolegjit Emmanuel që kanë gjetur kohë për të vizituar shoqatën tonë dhe xhaminë e saj dhe unë shpresoj se ata do të na vizitojnë përsëri në një të ardhme të afërt.

VAHID GOGA
Kryetar

image

image

image

Visit by Emmanuel College“, 5 out of 5 based on 3 ratings.