Visit by Fitzroy High School

On Wednesday 20 April 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit from Fitzroy High School.

During the course of two morning sessions, over one-hundred (100) year eight students and teachers enjoyed a presentation on the history of Albanian migration to Australia, as well as the history of our Society; followed by a brief introduction to Islam.

The overview of the five pillars of Islam was well received and also prompted many eager students to ask questions about Islam that resulted in a thought provoking ‘Question and Answer’ session.

The AAIS presentation and tour of the Albanian Mosque has successfully operated for almost twenty (20) years and they continue to be a great medium for the broader Australian community to connect with Muslims, learn about the true peaceful teachings of Islam, as well as our rich Albanian Australian heritage and contribution to this country.

As always, we look forward to hosting further school tours and visits from community groups at the AAIS in the future.

Yasmine Ymer
Women’s Committee

VIZITË NGA SHKOLLA E MESME E FITZROY

Të mërkurën me 20 Prill 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Islamike (AAIS) ka pranuar një vizitë nga shkolla e mesme e Fitzroy.

Gjatë rrjedhës së dy vizitave të mëngjesit, më shumë se njëqind (100) studentë të klasës së tetë dhe mësuesit e tyre u pajisën me një prezantim mbi historinë e migrimit shqiptar në Australi, si dhe historinë e shoqates sonë; të ndjekur nga një hyrje të shkurtër rreth Islamit.

Pasqyra e pesë shtyllave të Islamit u prit mirë dhe gjithashtu bëri shumë studentë të etur për të bërë pyetje rreth Islamit që rezultoi në një séance ‘pyetje dhe përgjigje’ shumë interestante.

Prezantimi i AAIS-it dhe vizita e Xhamisë Shqiptare ka operuar me sukses për gati njëzet (20) vjet dhe kjo vazhdon të jenë një medium i madh për komunitetin e gjerë Australian për t’u lidhur me muslimanët, të mësojnë në lidhje me mësimet e vërteta paqësore të Islamit, për trashëgiminë tonë të pasur Shqiptare Australiane si dhe kontributin tonë për këtë vend.

Si gjithmonë, ne shpresojmë të pranojmë turne të tjera shkollore dhe vizita nga grupet e komunitetit në AAIS në të ardhmen.

Yasmine Ymer
Këshilli i Grave

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_001

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_002

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_003

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_004

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_005

AAIS_Tour_FitzroyHighSchool_006

Visit by Fitzroy High School, 5 out of 5 based on 3 ratings.